Home SHOQËRITË DHE GRUPET FOLKLORIKE NË MAQEDONI

SHOQËRITË DHE GRUPET FOLKLORIKE NË MAQEDONI

KUD “Mominok” Prilep – NUKC “Marko Cepenkov”
markocepenkov.org,
markocepenkovpp@yahoo.com,
048 / 421-703

KUD “Ruen” Koçan – Komuna Koçan
kocani.gov.mk,
info@kocani.gov.mk.,
033 /274-001,
076 / 446-702,
Tikhomir Alexov

KUD “Taše Miloshevski” Resnjë –
tasemilosevski.org.mk,
kudtm@yahoo.co.uk,
047 / 453-713,
Ljupço Petzalevski

KUD “Ilinden” Krivogashtani –
ilindenkrivogastani@hotmail.com

KUD “Jane Sandanski” Negotine –
NU Qendra për Kulturë “Aco Gjorçev”,
www.negotino.gov.mk,
043 /371-081

KUD “Tikvesh” Kavadar –
opstina@kavadarci.gov.mk,
043 / 416-130

KUD “Efrem Karanov” Kratovë –
kratovo@gmail.com,
031/481-202

KUD “Koço Racin” Shkup –
kracin@yahoo.com,
071/947-783

KUD “Trimers” Strumicë –
strumica.gov.mk,
info@strumica.gov.mk,
071/944-001

FA “Mugri” Koçani –
ckbelimugri.mk,
033/271-181

Shoqëria kulturore artistike ANSAMBLI “BILJANA” Këngët e qytetit të vjetër – Ohër
Themeluar: 2009
Selia: rr. “Kosta Abrash” 29
Personi kontaktues: Jovan Pop-Stefania
Tel/Fax: Celular: 078 804936
e-mail: ensemblebiljana@gmail.com

Shoqëria kulturore artistike “VEZ” – Fshati Leskoec, Ohër
Themeluar: 2012
Selia: Ne. “Leskoec” OU “Vanço Nikoleski”
Personi kontaktues: Sotiroski Borce dhe Milenko Andreski
Tel/Fax: +389 46 551041
Celular: +389 78 262516
e-mail: vez@yahoo.com
ueb: http://www.iffom.com/

Ansambli “FILIGRANI” – Ohër

Formuar në vitin 2009
Adresa ul. “Zivko Chingo” bb (OEMUC “Shën Naum Ohridski”)
Personi kontaktues Gjoreski Ilçe 070347010 dhe 076852440
e-mail: ensemblefiligrani@yahoo.com
web ׃ ansemblefiligrani.com

Shoqëria kulturore artistike “PLETENKA” – Fshati Lekoçerej, Ohër
Themeluar: 2011
Selia: Ne. “Lakocherey”
Personi kontaktues: Jovan Jonoski – drejtor artistik
Tel/Fax: Celular: +389 77 628110
e-mail: pletenka@yahoo.com
ueb: http://www.iffom.com/

Shoqëria Kulturore Artistike “Gjerdan”
Formuar: 1968
Selia: Shtëpia “Rr. Kirili dhe Metodi” Koshishta
Personi kontaktues: Metodija Barakoski
Telefon: 070/555-906

Shoqëria Kulturore dhe Artistike “Nefretiti”
Themeluar: 30.04.2009
Selia: “8 Marsi” 10a, Ohër
Personi kontaktues: Bashkim Selman
Tel/Fax: 076 967710
e-mail: tarkanselman@hotmail.com

Shoqëria kulturore dhe artistike “Otex”
Themeluar: 1983
Selia: NU Qendra për Kulturë “Grigor Prliçev”
Personi kontaktues: Dimçe Trajçeski
Telefon: 070/261-491

Ansambli për këngë dhe lojëra popullore “Perlat”
Formuar: 1975
Selia: NU Qendra për Kulturë “Grigor Prliçev”
Personi kontaktues: Treneska Uzunoska Tatjana – drejtore artistike
Tel: 078 378 718 dhe ++389 46 261063 (tel./fax)
e-mail: treneska@gmail.com

Shoqëria Kulturore dhe Artistike “Kardashlak”
Formuar: 1955
Selia: rr. “Dame Gruev”
Personi kontaktues: Jamal Rahman

Shoqëria kulturore artistike “VALETE JUG”
Personi kontaktues: Nedim Polozani
Selia: rr. “Goce Dellçev” 284
Telefon: 075/427-282

Shoqëria kulturo-artistike Fshati “Vezilka”. Leskoec
Themeluar: 1970
Selia: Shtëpia e Kulturës v. Leskoec
Personi kontaktues: Sllave Treneski

Shoqëria kulturore artistike “Fshati Ilinden”. Velgoshti
Themeluar: 2001
Selia: Shtëpia e Kulturës v. Velgoshti
Personi kontaktues: Nikolla Reçkoski 078288511 dhe Ilçe Gjoreski 070347010
Telefon: 046/288-450

Shoqëria kulturore artistike “Ohridjanka” Ohër
Themeluar: 2006
Selia: D.K Radojca Novicic bb
Personi kontaktues: Milenko Andreski
Tel: +389 75 801358 +389 78 262516
e-mail: ohridgjanka@in.com; ohrid@yahoo.com
ueb: www.ohrigjanka.mk; http://www.iffom.com/

Shoqëria kulturore artistike “Macedonka” Ohër
Tel: 046/230-930 faks 046/230-931
e-mail: ensemblemakedonka@hotmail.com

Shoqëria kulturore artistike “Folkolisti 2015” Ohër
Themeluar: 2015
Selia: Leskoec
Personi kontaktues: Borce Sotiroski
Tel: 076 457 303

FA “Podareshani” v. Ju jepni, ju bëni të lumtur
fshati Podares, Qendra për Kulturë “Atso Karamanov” Radovish
aco@karamanov@yahoo.com
telefoni: 032 634 975

FA “Kitka” v. Radovicë, Radovish
fa_kitka@yahoo.com,
tel. 071 204 071

KUD Braka Ginoski – Gostivar
Ul. Ch. Filipovski bb
tel. 070 251 776

KUD Goce Dellçev – Manastir
Ul. Partizan bb
KUD Kitka – Istibanje
tel. 070 523 147
Email fakitka@gmail.com

KUD “Mominok” Prilep – NUKC “Marko Cepenkov”
markocepenkov.org,
markocepenkovpp@yahoo.com,
048 / 421-703

KUD “Ruen” Koçan – Komuna Koçan
kocani.gov.mk,
info@kocani.gov.mk.,
033 /274-001,
076 / 446-702,
Tikhomir Alexov

KUD “Taše Milosevski” Resnjë –
tasemilosevski.org.mk,
kudtm@yahoo.co.uk,
047 / 453-713,
Ljupço Petzalevski

KUD “Ilinden” Krivogashtani –
ilindenkrivogastani@hotmail.com

KUD “Jane Sandanski” Negotine –
NU Qendra për Kulturë “Aco Gjorçev”,
www.negotino.gov.mk,
043 /371-081

KUD “Tikvesh” Kavadar –
opstina@kavadarci.gov.mk,
043 / 416-130

KUD “Efrem Karanov” Kratovë –
kratovo@gmail.com,
031/481-202

KUD “Koço Racin” Shkup –
kracin@yahoo.com,
071/947-783

KUD “Trimers” Strumicë –
strumica.gov.mk,
info@strumica.gov.mk,
071/944-001

FA “Mugri” Koçani –
ckbelimugri.mk,
033/271-181

Shoqëria kulturore artistike ANSAMBLI “BILJANA” Këngët e qytetit të vjetër – Ohër
Themeluar: 2009
Selia: rr. “Kosta Abrash” 29
Personi kontaktues: Jovan Pop-Stefania
Tel/Fax: Celular: 078 804936
e-mail: ensemblebiljana@gmail.com

Ku

Shoqëria kulturore artistike “Qendistari” – Fshati Leskoec, Ohër
Themeluar: 2012
Selia: Ne. “Leskoec” OU “Vanço Nikoleski”
Personi kontaktues: Sotiroski Borce dhe Milenko Andreski
Tel/Fax: +389 46 551041
Celular: +389 78 262516
e-mail: vez@yahoo.com
ueb: http://www.iffom.com/

Ansambli “FILIGRANI” – Ohër

Formuar në vitin 2009
Adresa ul. “Zivko Chingo” bb (OEMUC “Shën Naum Ohridski”)
Personi kontaktues Gjoreski Ilçe 070347010 dhe 076852440
e-mail: ensemblefiligrani@yahoo.com
web ׃ ansemblefiligrani.com

Shoqëria kulturore artistike “PLETENKA” – Fshati Lekoçerej, Ohër
Themeluar: 2011
Selia: Ne. “Lakocherey”
Personi kontaktues: Jovan Jonoski – drejtor artistik
Tel/Fax: Celular: +389 77 628110
e-mail: pletenka@yahoo.com
ueb: http://www.iffom.com/

Shoqëria Kulturore Artistike “Gjerdan”
Formuar: 1968
Selia: Shtëpia “Rr. Kirili dhe Metodi” Koshishta
Personi kontaktues: Metodija Barakoski
Telefon: 070/555-906

Shoqëria Kulturore dhe Artistike “Nefretiti”
Themeluar: 30.04.2009
Selia: “8 Marsi” 10a, Ohër
Personi kontaktues: Bashkim Selman
Tel/Fax: 076 967710
e-mail: tarkanselman@hotmail.com

Shoqëria kulturore dhe artistike “Otex”
Themeluar: 1983
Selia: NU Qendra për Kulturë “Grigor Prliçev”
Personi kontaktues: Dimçe Trajçeski
Telefon: 070/261-491

Ansambli për këngë dhe lojëra popullore “Perlat”
Formuar: 1975
Selia: NU Qendra për Kulturë “Grigor Prliçev”
Personi kontaktues: Treneska Uzunoska Tatjana – drejtore artistike
Tel: 078 378 718 dhe ++389 46 261063 (tel./fax)
e-mail: treneska@gmail.com

Shoqëria Kulturore dhe Artistike “Kardashlak”
Formuar: 1955
Selia: rr. “Dame Gruev”
Personi kontaktues: Jamal Rahman

Shoqëria kulturore artistike “VALETE JUG”
Personi kontaktues: Nedim Polozani
Selia: rr. “Goce Dellçev” 284
Telefon: 075/427-282

Shoqëria kulturo-artistike Fshati “Vezilka”. Leskoec
Themeluar: 1970
Selia: Shtëpia e Kulturës v. Leskoec
Personi kontaktues: Sllave Treneski

Shoqëria kulturore artistike “Fshati Ilinden”. Velgoshti
Themeluar: 2001
Selia: Shtëpia e Kulturës v. Velgoshti
Personi kontaktues: Nikolla Reçkoski 078288511 dhe Ilçe Gjoreski 070347010
Telefon: 046/288-450

Shoqëria kulturore artistike “Ohridjanka” Ohër
Themeluar: 2006
Selia: D.K Radojca Novicic bb
Personi kontaktues: Milenko Andreski
Tel: +389 75 801358 +389 78 262516
e-mail: ohridgjanka@in.com; ohrid@yahoo.com
ueb: www.ohrigjanka.mk; http://www.iffom.com/

Shoqëria kulturore artistike “Macedonka” Ohër
Tel: 046/230-930 faks 046/230-931
e-mail: ensemblemakedonka@hotmail.com

Shoqëria kulturore artistike “Folkolisti 2015” Ohër
Themeluar: 2015
Selia: Leskoec
Personi kontaktues: Borce Sotiroski
Tel: 076 457 303

FA “Podareshani” v. Ju jepni, ju bëni të lumtur
fshati Podares, Qendra për Kulturë “Atso Karamanov” Radovish
aco@karamanov@yahoo.com
telefoni: 032 634 975

FA “Kitka” v. Radovicë, Radovish
fa_kitka@yahoo.com,
tel. 071 204 071

KUD Braka Ginoski – Gostivar
Ul. Ch. Filipovski bb
tel. 070 251 776

KUD Goce Dellçev – Manastir
Ul. Partizan bb
KUD Kitka – Istibanje
tel. 070 523 147
Email fakitka@gmail.com

KUD Kolë Nedelkovski – Veles
tel. 070 848 856
Ul. Andon Shukrov bb Veles

KUD Mirçe Acev – Shkup
rr. Dresden bb
Email akud@ukim.edu.mk
tel. 02 3116 117

KUD Studio Etnos – Shkup
tel. 070 338 241
Ul. Zlate Mihajlovski nr
www.studioetnos.org

Perlat Folklorike KUD – Shkup
tel. 070 222 625
www.folklornibiseri.mk

Ansambli i Filigranit KUD – Ohër
Ansambalfiligrani.com

KUD Kolë Nedelkovski – Veles
tel. 070 848 856
Ul. Andon Shukrov bb Veles

KUD Mirçe Acev – Shkup
rr. Dresden bb
Email akud@ukim.edu.mk
tel. 02 3116 117

KUD Studio Etnos – Shkup
tel. 070 338 241
Ul. Zlate Mihajlovski nr
www.studioetnos.org

Perlat Folklorike KUD – Shkup
tel. 070 222 625
www.folklornibiseri.mk

Ansambli i Filigranit KUD – Ohër
Ansambalfiligrani.com

Agjencia për emigracion i kryen punët lidhur me pozitën dhe të drejtat e mërgimtarëve nga Maqedonia

Lidhje të dobishme

Lajmet e fundit

© 2024 – Të gjitha të drejtat e rezervuara | Agjencia e Emigracionit

Почитувани, заради подобро корисничко искуство, Агенцијата за иселеништво користи „колачиња“ ("cookies"). Се согласувам Прочитај повеќе

error: Content is protected !!