Plani strategjik 2022- 2026

0
223

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

AGJENCIA PËR EMIGRACION

PLANI STRATEGJIK

I AGJENCISË SË EMIGRACIONIT

2022-2026

Shkup, 2021

 • HYRJE

Plani strategjik i Agjencisë së emigracionit është plan afatmesëm i aktiviteteve për periudhën 2021-2023, i cili paraqet bazë për definimin dhe realizimin i qellimeve të përgjithshme dhe konkrete të Agjencisë, në pajtim me Vendimin për përcaktimin e prioriteteve strategjike të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2022 miratuar në seacën e Shtatdhjetë e tetë të Qeverisë, mbajtur më 27.04.2021.

Në pajtim me sistemin integral të planifikmit dhe buxhetimit, ky Plan Stategjik dokument shoqërues i përllogaritjes buxhetore i Agjencisë së emigracionit për vitin 2022, në pajtim me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për buxhetet të datës 28.12.2012.

Plani strategjik për vitin 2022-2026 i Agjencisë së emigracionit përbëhet prej qëllimeve dhe detyrave të njësive organizative dhe të Agjencisë në tërësi, aktiviteteve për realizimin e këtyre qëllimeve, si dhe efekteve dhe rezultateve të tyre.

Përmes realizimit të aktiviteteve nga Plani strategjik, Agjencia për emigracion duhet t’i përgjigjet obligimeve që dalin nga kompetencat e saj të vërtetuar me Ligjin për organizimin e punës të organeve të administratës shtetërore, Programin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Konkluzionet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 • ANALIZA E GJENDJES

Duke pasur parasysh prioritetet dhe qëllimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, numrin në rritje të personave të shpërngulur, trendin e largimit të kuadrit të ri, trajtimin dhe politikat e vendeve pranuese ndaj tyre, si dhe nevojat dhe pritshmëritë e tyre nga vendi amë, Agjencia për emigracion ka për qëllim të sigurojë krijimin e politikave përkatëse për mbajtjen e lidhjeve të mërgimtarëve me Republikën e Maqedonisë së Veriut, përmes aktiviteteve programore, para se gjithash duke shfrytëzuar të gjitha mjetet teknike moderne për përcjellje të shpejtë të informatave, dhe në dobi të mërgimtarëve si shfrytëzues të fundit dhe Republika e Maqdonisë së Veriut si vend amë me një fluks të madh të remitencave pikërisht nga kjo kategori e qytetarëve.

Të gjitha aktivitetet e Agjencisë së emigracionit si organ i pavarur, janë në pajtim me kompetencat e saja në pajtim me Nenin 31 të Ligjit për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore.

1.2.1 Zhvillimi historik

Me Ligjin e organeve të administratës shtetërore (Gaz.zyrtare 63/30.12.1998) me dekret është sjellur, kompetencat dhe punën e Matica e mërgimtarëve u krijua Ministria e Emigracionit, kështu që aktivitetet e Amzës së mërgimtarëve nga Maqedonia kaluan në kompetencë të kësaj ministrie të re.

Sipas këtij ligji,  Ministria e Emigracionit vazhdoi të kryejë detyrat që kishin të bëjnë me pozitën dhe të drejtat e mërgimtarëve: të ndihmojë zhvillimin e tyre kulturor dhe të avancojë lidhjet me ta dhe organizatat e tyre: të kujdeset për njohjen e vazhdueshme me gjendjen në Maqedoni: të ndërmerr aktivitete për krijimin e kushteve për përfshirjen e mërgimtarëve në jetën politike të vendit, të ketë bashkëpunim të frytëshëm me të gjitha format e organizuara të mërgimtarëve  dhe të kryejë edhe veprimtari të tjera të përcaktuara me ligj.

Në vitin 2000, me Ligjin për organizimin e punës së organeve të administratës shtetërore (Gaz. Zyrtare 58/2000) përcaktohet organizimi, kompetencat dhe punët e organeve të administratës shtetërore, ku Ministria e Emigracionit transformohet në Agjenci të emigracionit si organ i pavarur të administratës shtetërore të ligjit, i cili përgjigjet para Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Në nenin 31 të Ligjit, kompetencat e dhëna Agjencisë:

Agjencia për emigracion kryen punët që ka të bëjnë me pozitën dhe të drejtat e mërgimtarëve nga Maqedonia; ndihmon në zhvillimin e tyre kulturor dhe avancimin e lidhjeve me ta dhe organizatat e tyre; njohjen e mërgimtarëve nga Maqedonia me gjendjen në Republikën e Maqedonisë; krijimin e kushteve për kthimin e mërgimtarëve në Republikën e Maqedonisë; krijimin e kushteve për përfshirjen e mërgimtarëve në jetën publike dhe ekonomike në Republikën e Maqedonisë  dhe kryen edhe punët tjera të përcaktuar me ligj.

Në mbledhjen  e dytë të Qeverisë, të mbajtur më 05.09.2006, është sjellur Vendimi, me të cilin Agjencinë për Emigracion e detyron për veprimin e mëtutjeshëm të tyre që të drejtoj kontaktet në vend me pjestarët e diasporës maqedonase, ndërsa përmes zhvillimit të rrjetit sistematik me njësit epushtetin qendror, si dhe lokal dhe veçanti me bashkësitë e njësive të vetëqeverisjes lokale që të përcillet si qendër përmes të cilës diaspora maqedonase do të marr ndihmes profesionale dhe teknike cilësore në procesin e investimit në kapacitet ekonomike të Republikës së Maqedonisë dhe në veçanti të palnit të importit të prodhimeve maqedonase në vendet ku kanë migruar.

1.2.2. Analiza e kornizës ligjore

Me Ligjin për punën dhe organizimin e organeve të administratës shtetërore Gaz. zyrtare 58/2000, neni 31, përcaktohen kompetencat dhe punët e Agjencisë për emigracion.

1.2.3 Analiza e gjendjes në fushën e veprimit dhe kushtet në të cilat kryhen

Agjencia për emigracion ka një fushë komplekse të veprimit edhe atë:

Mbështetje të pozitës dhe të drejtës së mërgimtarëve, zhvillimin kulturor, arsimimin, informimin e mërgimtarëve, realizimin e komunikimit dhe mundësitë për kthimin dhe integrimin e tyre jo vetëm në shtetin pranues por edhe në shtetin amë.

Agjencia nuk është kompetente që të kujdeset vetëm për qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, por për të gjithë ata të cilët kanë origjinë nga Maqedonia ose ka migruar nga këto hapësira, pa dallim se ndonjëherë ka pasur apo nuk ka poseduar shtetësi të maqedonisë. Gjithashtu në kompetencë të Agjencisë janë edhe mërgimtarët me origjinë maqedonase të cilët vijnë nga vendet jashtë kufijve të Repubikës së Maqedonisë së Veriut.

Në kompetencë të Agjencisë së emigracionit janë edhe gjenerata e dytë, e tretë dhe katërt e maqedonasve të cilët jetojnë në vende të jashtme dhe të cilët asnjëherë nuk janë pajisur me shtetësi të maqedonisë.

Pakicat maqedonase nga shtetet fqinje nuk janë në kompetencë të Agjencisë së emigracionit, sepse është popullsi autoktone dhe është në kompetencë të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Këtu bëjnë përjashtim Maqedonasit të cilët jetojnë dhe punojnë në Republikën e Sërbisë.

Duke marrë parasysh se mërgimtarët kryesisht janë të grupuar në forma të organizuara të natyrave të ndryshme, aktivitetet dhe projektet e Agjencisë së emigracionit kryesisht janë të orientuara për organizatat e mërgimtarëve.

Kompetencat për mbështetjen e pozitës dhe të drejtës së mërgimtarëve, AE i realizon përmes:

-Nxitjes së mërgimtarëve për të fituar shtetësi të Maqedonisë.

-Informimit për mundësinë e përfshirjes në jetën e përditëshme politike dhe ekonomike në vend.

-Mbledhjes së të dhënave për problemet dhe nevojat me të cilët ballafaqohen mërgimtarët në vendet ku ata jetojnë.

-Njekjen e politikave të vendeve pranues ndaj emigantëve.

-Informimit me kushtet për investim dhe transferim të biznesit në Republikën e Maqedonisë së  Veriut.

Kompetencat për zhvillim kulturor të mërgimtarëve realizohen përmes: projekteve që përforcojnë identitetin, posaçërisht në pjesën e kultivimit dhe mësimit të gjuhës amtare.

-mbështetjes së aktiviteteve në lidhje me krijimin e veprave letrare në gjuhën amtare.

-mbështetjes së manifestimeve kulturore në të cilat promovohet Republika e Maqedonisë së Veriut.

-mbështetjes së shkollave në gjuhën amtare në të gjithë botën.

Avansimi i lidhjeve me mërgimtarët kryhet me ndihmën e mjeteve teknike bashëkohore, përmes aplikacioneve online, platformave, faqes së internetit, fcb profileve, krijimin e bazës së adresave elektronike të mërgimtarëve dhe organizatave, që mundëson këmbim më të lehtë dhe më të shpejtë te informacionit për mërgimtarët me vendin amë dhe anasjelltas.

1.2.4  Infrastruktura e disponueshme

Burimet matriale të cilat Agjencia i ka në disponim në kuadër të njësisë organizative të brendshme janë: zyra të pajisura në një kat me qira në ndërtesë, linja telefonike, IT pajisje me lidhje intereneti dhe dy automobila në gjendje për vozitje.

1.2.5 Burimet finansiare

Të gjitha aktivitetet projektuese në pajtim me kompetencat e Agjencisë së emigracionit që i dedikohen mërgimtarëve financohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, nëpërmjet

-Llogarisë buxhetore të rregullt dhe

-Llogari nga vetëfinansimi i aktiviteteve

Me rritjen e valës së shpërnguljes, poashtu rritet edhe nevoja për projektet dhe aktivitetet janë rrit, ndërsa për ta Agjencia ka nevojë për rritjen e meteve buxhetore.

1.2.6 Burimet njerëzore

Me Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës  vërtetohet numri i përgjithshëm i nënpunsve administrativ, radhitja dhe përshkrimi i vendeve të punës në njësi organizuese që nevojiten për kryerjen e punëve në kompetencë të Agjencisë së emigracionit.

Me Agjencinë për emigracion udhëheq Drejtori dhe zëvendës i drejtorit të cilët zgjidhen dhe funksionar të emruar të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Agjencia për emigracion numron 17 nënpunsa administrativ, të  ndarë në 2 (dy) sektore dhe 5 (pesë) njësi:

 1. -Sektori për çështje juridike, ekonomike dhe re-integrimin e mërgimtarëve nga Maqedonia
 • Njësia për çështje juridike
 • Njësia për çështje ekonomike dhe re-integrimin e mërgimtarëve

2.Sektori për mbajtjen e lidhjeve me mërgatën, informim dhe zhvillim kulturor të mërgimtarëve

2.1-Njësia për komunikim dhe informim

2.2.-Njësia për zhvillim kulturor të mërgatës

Si njësi të posaçme janë:

3.-Njësia për çështje finansiare

Meqë numri i të punësuarve është i vogël dhe jo i mjaftueshëm për tu përgjigjur cilësor në kërkesat e mërgmtarëve, Agjencia për emigracion ka vendosur theks të posaçëm arritjen e efikasitetit të dëshiruar në administrimin dhe udhëheqjen, planifikimin strategjike dhe veprimin, fitimin e besimit dhe respektit tek mërgimtarët si palë kryesore preokupimit. Nga personat profesional është e nevojshme me IT kapacitetet, ndërsa në Sektorin juridik  janë të nevojshme më shumë jurist

1.2.7 Bshkëpunimi me institucione të tjera

Agjencia për Emigracion është organ i pavarur i cili drejtpërdrejt përgjigjet para Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Gjatë realizimit të progarameve të saj, bashkëpunon me shumë institucione dhe organe të tjera edhe atë:

Ministrinë e Punëve të Jashtme

Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës

Ministrinë e Punëve të Jashtme

Ministrinë e Ekonomisë

BNJVL

Vetëqeverisjet lokale në vend

Agjencinë për Promovim dhe Përkrahje të Turizmit

Ministrinë Kulturës

Ministrinë për Shoqëri Informatike dhe Administratë

Fondin për Sigurim Pensional dhe Invalidor

Përfaqësitë Diplomatike-Konsullore të RMV-së në botë

Sektorin joqeveritar

1.2.8 ANALIZA E PËRGJITHSHME

 

PËRPARËSITË

Agjencia për emigracion është organ i pavarur në cilësi të personit juridik, me të drejta, obligime dhe përgjegjësi të përcaktuara me ligj.

Është miratuar Strategjia nacionale për bashkëpunim me diasporën në vitin 2019.

Në pajtim me Planin aksional të Strategjisë nacionale për bashkëpunim me diasporën, Agjencia për emigracion i realizon të gjitha aktivitetet ku paraqitet si bartës i të njejtëve.

Për punën e saj dërgon raport deri te Kabineti i Ministrit të angazhuar për diasporë, Qeveria dhe sipas nevojës  edhe te Ministria e Punëve të Jashtme.

Ka mision dhe vizion të definuar

Rreziqe të indentifikuara në punën dhe administrimin e aktiv me to me qëllim të përmirësimit të funksionimit në përgjithësi.

Plotësim të mjaftueshëm të vendeve të punës me ekzekutues.

Komunikim dhe bashkëpunim të mirë ndërmjet punonjësve

Vendosje të rrjetiti të mirë me mërgimtarët dhe organizatat e mërgimtarëve

Vendosje të rrjetit  dhe bashkëpunimit me institucionet përkatëse

Posedim të ueb faqes personale së internetit me informacione të pasura për nevojat e mërgimtarëve si shfrytëzues më të rëndësihëm

Sigurim të kushteve të përshtatshme të punës për punonjësit

DOBËSITË

Para se gjithash nevojitet rritje e buxhetit për kryerjen cilësore të aktiviteteve në kuadër të kompetencave.

Për më tepër Agjencia për emigracion ka kompetencë të përcaktuar ligjore në Ligjin për organizimin dhe punën në organeve të Administratës shtetërore (kompetencë e përgjithshme), nevojitet miratim i një Ligji special, i cili do të rregillojë çështjet që kanë të bëjë me diasporën.

Në të njëjtën kohë, me rritjen e numrit të personave të shpërngulur dhe nevojat e tyre në më shumë sektorë në vend, krijohet nevoja për formimin e Ministrisë së Diasporës, i cili do te trajtojë diasporën në tërësi.

Nevojitet përfshirja e diasporës si problematikë e veçantë në Prioritet dhe qëllimet strategjikë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, që të mund Agjecia e Emigracionit të bëjë thirrje dhe t’i bashkërendojë të gjitha aktivitetet e saj me të njejtët.

Edhe pse është miratuear Strategjia nacionale për bashkëpunim me diasporën, shumë aktivitete që janë praparë në Planin aksional, ku bartës janë organe të tjera, nuk janë realizuar.

Janë sigurur kushte dhe hapsira për punë por të njejtat nuk janë pronë e tyre, por me qira, për të cilat ndahet një pjesë e madhe nga Bxheti. Nëse, Qeveria e siguron Agjencinë me hapësira, do të ketë më shumë mjete financiare për përkrahje të mërgimtarëve.

Punonjësit shumë pak janë të përfshirë në trajnime. Nevojitet interes më i madh dhe komunikim më i shpeshtë me organizatorët e trajnimeve.

Shumë institucione prej të cilëve varet zgjidhja e shumë çështjeve të diasporës, nuk kanë interes dhe dëgjim për bashkëpunim.

MUNDËSITË

Akivitete për rritjen e buxhetit të Agjencisë me qëllim të forcimit të kapaciteteve administrativve, përmirësimi i kushteve matriale dhe teknike, si dhe realizimi i projekteteve dhe aktiviteteve të cilët kërkojnë më shumë mjete financiare.

Krijimin e bazës ligjore me të cilën përcaktohen kompetencat e Agjencionit për Emigracion

Trajnime më të shpeshta dhe motivim të punonjësve në vazhdimësi për përsosje profesionale

Sigurimin e hapësirave personale për t’iu shmangur harxhimeve për qira e cila tërheq një pjesë të madhe nga buxheti i Agjencisë

Përforcimi i marrdhënieve me institucionet tjera të ndërlidhura për zgjidhjen më të lehtë të çëshjteve të mërgimtarëve

Përforëcimi i marrdhënieve me organizatat e mërgimtarëve dhe ngritja e bashkëpunimit në nivel më të lartë

Të punohet në njohjen dhe promovimin e Agjencisë së emigracionit

Informim më të madh të mërgimtarëve për punën dhe kompetencat e Agjencisë së emigracionit

KËRCNIMET

Mjetete finasirare të miratuara pamjaftueshëm ose të pamiratuara për realizimin e aktiviteteve të planifikuara në lidhje me kompetencat e Agjencisë dhe në favor të mërgatës

Mbyllja e kufijve për arsye të Kovid 19 dhe ndërprerja në vazhdimësi e kmunikimt dhe bashkëpunimit me mërgimtarët dhe organizatat e mërgimtarëve

Vazhdimi i gjendjes me pandeminë të shkaktuar nga Kovid 19 dhe pasiguria se vallë do të realizohen projektet dhe aktivitetet e planifikuara, për të cilët ndahen mjete financiare nga Buxheti.

Numri i pamjaftueshëm i nënpunësve administrativ të trajnuar për arsye të mos realizimit të trajnimeve gjenerikë nga ana e ministrisë kompetente

Mungesë e kuadrit juridik në sektorin juridik dhe mungesa e njësisë së IT dhe kuadrove prefesional në të njejtin

 

1.2.9 Analizë e palëve të interesuara (Stakeholders)

Palët e interesuara                  Interesi për AE                Ndikimi i  AE

Mërgimtarët                                         i madh                         i madh

Organizatat e mërgimtarëve               i madh                         i madh

Bashkësitë fetare                                i madh                         i madh

Institucionet kulturore                          i madh                         i madh

Institucionet ndërkombëtare               i madh                         i madh

Vetëqeverisjet lokale                          i mesëm                       i mesëm

Mediumet                                          i mesëm                       i mesëm

1.2.10 Identifikimi i rreziqëve

Për shkak të mjeteve të pasiguruara buxhetore për aktivitetet e palnifikuara, shumë projkete janë anuluar që ishin të dedikuar për nevojat e mërgimtarëve, për këtë arsye do të humb besimin dhe vendosja e komunikimit.

Gjithashtu, për shkak të mos realizimit të kontratave të lidhura në procedurë për furnizime publike për të cilët janë siguruar mjete financiare, projektet kanë mbetur të parealizuara dhe mjetet të pa shfrytëzuarа të dedikuar për projektet përkatëse.

Për shkak të joefikasitetit të Postës së Maqedonisë një numër i madh i dërgesave për nevojat e organizatave të mërgimtarëve janë humbur dhe nuk arrijnë në vendin e caktuar, që paraqet humbje të madhe për Agjencinë e emigracionit dhe projekte të parealizuara të organizatave.

Për shkak të Pandemisë me Kovid 19 projektet dhe aktivitetet janë anuluar, meqë kanë ngelur mjete finaciare të pa shfrytëzuara, anulohen edhe aktivitetet në diasporë. Për shkak të  mbylljes së kufijve, është e pamundër vizita e organizatave të mërgimtarëve, përshkak të rrezikut të hubmjes së kontinuitetit të bashkëpuimit.

 • MISIONI

 Agjencia për emigracion është organ i administratës shtetërore, qëllimi kryesor i të cilës është nxitja dhe ndihma në ruajtjen e identitetit kombëtar të mërgimtarëve, përmes kultivimit të gjuhës amtare dhe kulturës së mërgimtarëve në vendet ku jetojnë, si dhe integrimi në jetën shoqërore të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe inkuadrimi i tyre në jetën publike dhe ekonomike.

1.4. VIZIONI

Ruajtja e identitetit kombëtar dhe integrimi i mërgimtarëve në jetën shoqërore, ekonomike dhe kulturore në Republikën e Maqedonisë së Veriut si dhe thellimi i bashkëpunimit të mërgimtarëve me vendin amë.

1.5  DETYRAT DHE OBLIGIMET

Detyrat dhe obligimet e Agjencisë së emigracionit janë të përcaktar me Ligjin për punën dhe organizimin e organeve të administratës shtetërore dhe ato janë në funksion të:

– përparimit të pozitës dhe të të drejtave të mërgimtarëve;

-nxitjes së zhvillimit kulturor të mërgimtarëve,

-informimit të mërgimtarëve me gjendjen në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe përparimit të lidhjeve me ta dhe organizatat e tyre,

-krijimit të kushteve për ri-integrimin e mërgimtarëve dhe përfshirjes së tyre në jetën publike dhe ekonomike në Republikën e Maqedonisë së Veriut,

-realizimit të kontakteve në vend, me pjestarët e mërgimtarëve të Maqedonisë së Veriut përmes mbajtjes së rrjetit sistematik me njësitë e pushtetit qendror, lokal dhe bashkësitë e njësive të vetëqeverisjes lokale dhe dhënies së ndihmës teknike profesionale mërgimtarëve në procesin e investimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

 1.6. SPECIFIKA E AGJENCISË SË EMIGRACIONIT

Agjencia e Emigracionit është organ i pavarur i admnistratës shtetërore që ka kompetencë ligjore eksluzive – kujdesin për pozitën, të drejtën dhe interesat e mërgimtarëve, pa dallim nëse janë ose jo shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të përkatësisë së tyre etnike.

 1.7. STRUKTURA E AGJENCISË SË EMIGRACIONIT

 Me Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës përcaktohet numri i përgjithshëm i nënpunësve shtetëror si dhe puntorët të cilët nuk kanë status të nënpunësit shtetëror, renditja dhe përshkrimi i vendeve të punës sipas njësive organizative që janë të nevojshme për kryerjen e punëve në kompetencë të Agjencisë së emigracionit.

Me Agjencinë e Emigracionit udhëheq Drejtori dhe Zëvendësdrejtori të cilët janë funksionarë të zgjedhur dhe të emëruar të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Njësitë organizative në Agjencionin e Emigracionit janë:

1- Sektori për Çështje Juridike dhe Ekonomike dhe Riintegrimi të Mërgimtarëve nga Maqedonia e Veriut,

1.1-Njësia për Çështje Juridike

1.2-Njësia për Çështje Financiare dhe Riintegrimi të Mërgimtarëve

2- Sektori për Mirëmbajtje të Lidhjeve me Mërgatën, Informimin dhe Zhvillimin Kulturor të Mërgimtarëve

2.1-Njësia për Komunikim dhe Informim

2.2.-Njësia për Zhvilim Kulturor të Mërgimtarëve

Njësi të posaçme janë:

 1. Njësia për Çështje Finaciare dhe

1.8. MARRËDHËNIE ME ORGANET NË PËRBËRJE

Agjencia për emigracion në pajtim me Ligjin për organizimin dhe punën e administratës shtetërore është institucion i pavarur  dhe nuk ka organe në përbërjen e saj.

1.9. PRIORITETET DHE QËLLIMET E AGJENCISË SË EMIGRACIONIT

Prioritetet strategjike të Agjencisë së emigracionit janë:

* 1 Ruajta e identitetit  kombëtar te mrëgimtarët

Në funksion të prioritetit të lartëpërmendur realizohen qelimet në vijim:

 • – Përforcimi i cilësisë së mësimit të gjuhës amtare në mërgatë
 • –Interesimi i shtuar për mësimin e gjuhës amtare në mërgatë nga ana e fëmijëve të mërgimtarëve
 • – Nxitja e Krijimit në gjuhën amtare
 • –Interesimi i shhtuar për atdheun dhe promovimi i kulturës maqedonase në mërgatë

*2  Mbrojtja e pozitës dhe të drejtave të mërgimtarëve

Në funksion të prioritetit të lartëpërmendur zhvillohen qëllimet në vijim:

2.1 –Avancimi i lidhjeve me mërgimtarët dhe komunikimi i avancuar

2.2 – Ritja e bazës së të dhënave për mërgimtarët  dhe mapimi  i tyre

*3 Inegrimi i mërgimtarëve

3.1-Ritje e informimit të mërgimtarëve

3.2- Të forcohet motivimi për kthim dhe investim në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

 • PASQYRË E REZULTATEVE TË ARRITURA PËR VITIN PRARAPRAK 2020

 Përmes programit, -Avansimi i lidhjeve me mërgimtarët, Agjencia për emigracion në vitin 2020 ka realizuar projekt aktivitete të përcaktuar në Planin strategjike dhe Programi vjetor për punë përmes aktivteteve të realizuara në vijim

-Në vitin 2020 edhe përskaj përgatitjeve për mbajtjen e Shkollës verore në gjuhën amtare dhe Kapmit për të rinj, e cila tradicionalisht mbahet për çdo vit në muajin korrik në Ohër, për arsye të pandemisë me Kovid 19 nuk kishte mundësi të mbahet me prani fizike. Realizimi i aktiviteteve të ndërmarra për Shkollën Verore dhe Kampit për sport dhe të rinj u zbatua në online dhe platformën zoom, në periudhën prej 27-31 korrik 2020. Morrën pjesë 45 fëmijë, nxënës.

-Janë përpunuar dhe botuar tekste ndihmese gramatika në gjuhën maqedonase dhe shqipe dedikuar për mbajtjen e mësimit në diasporë.

-Në Mbrëmjet strugane të poezisë tradicionalisht ndan çmimin “Stojan Hristov” për librin poezisë më të mirë të shkruar nga mërgimtari.

-Eshtë përgatitur Aplikacion për mësimin e gjuhës amtare- Mësojmë me Ristinën dhe Sharkon në gjuhën maqedonase dhe shqipe me qasje në ios dhe gle play me qëllim që popollata më re nga mërgimtarët përmes teknologjisë moderne të mësojnë amtare.

Në fillim të vitit 2020 është bërë vizita e organizatave të mërgimtarëve në Republikën e Sllovenisë.

 PASQYRË E REALIZIMIT TË PROGRAMIT NË VITIN 2021

Agjencia për emigracion  në vitin 2021 përmes programit,- Avansimi i lidhjeve me mërgatën, ka realizuar projekte dhe aktvitete vijuese të përcaktuar në Planin strategjik dhe Programin vjetor të punës.

Zhvillimi kulturor i mërgimtarëve

-Për arsye të pandemisë me Kovid 19 dhe rekomandimet nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Shkolla verore në gjuhën amtare e cila tradicionalisht mbahet për çdo vit në Ohër dhe në ta marrin pjesë një numër i madh i fëmijëve të mërgimtarëve nga Maqedonia, këtë vit ashtu si në vitin 2020 mësimi nuk mundet të mbahet. Prej fillimit të vitit filluan të organizohen mësimin e gjuhës amtare virtuale në online gjatë tërë vitit shkollor në gjuhën maqedonase dhe shqipe. Mënyra e realizimit të mësimit ishte e pranuar nga fëmijët, ku  morrën pjesë 80 nxënës gjatë tërë vitit shkollor. Mësimi filloi të realizohet prej muaj mars deri më qershor dhe do të vazhdon të realizohet prej shtator deri më dhjetor. Ky lloj mësimi u mundësua të marrin pjesë fëmijët të cilët kishin dëshirë nga mësimi i gjuhës amtare edhe në vendet ku Ministria e Arsimit dhe Shkencës nuk ka organizuar mësimin e gjuhës amtare.

Në vazhdim është mbajtja e trajnimit virtual me mësimdhënësit në të cilën promovohet programi mësimor i Byrosë për zhvillim të arsimit për mësim plotësues në mërgatë.

-Me qëllim që të motivohen mërgimtarët për krijim të gjuhës amtare botohen librat nga mërgimtarët. Më 23 korrik në Shkup u mbajt promovimi i librit nga mërgimtari.

-Furnizime me libra, lektyra dhe tekste ndihmëse në gjuhën maqedonase dhe shqipe për shkollat në diasporë.

-Në manifestimin e Mbërmjes strugane të poezisë që mbahet për çdo vit në Strugë është nda çmimi -Stojan Hristov, për librin më të mirë të poezisë

Pozita dhe të drejtat e mërgimtarëve

Përmes mbështetjes së aktiviteteve  të mërgimtarëve në mjediset ku jetojnë dhe ngjarjet me mërgimtarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Agjencia për Emigracion ka marrë pjesë në manifestimet kulturore të mërgimtarëve në Lubojnë dhe Rashçe në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

-Agjencia për Emigracion për arsye të gjendjes me pandemin Kovid 19, nuk i ka bërë takimet e nevojshme mërgimtarët. Të gjitha takimet janë realizuar nëpërmjet platformës tims dhe zoom.

Më 22 korrik 2021, në bashkëpunim me Enstin shtetëror të statistikës dhe me mërgimtarët nga Europa u mbajt Konferencë-Regjistrimi në diasporë, ku u njoftuan mërgimtarët me mënyrëne e realizimit të regjistrimit.

Konferanca me temën Regjistrimi në diasporë, më 23 dhe 24  gusht u mbajt në online takimi me mërgimtarët në Australi dhe SHBA.

Më 7 korrik 2021 u mbajt në online Konferenca me Këshillin inicues nga Shtutgardi i Gjermanisë në lidhje me përmirësimi i shërbimeve nga pala e përfaqësuesve konsullore në Gjermani.

Integrimi i mërgimtarëve

Gjatë gjithë periudhës nga fillimi i vitit Agjencia për Emigracion ka realizuar vizita të komunave dhe takim me kryetarët e komunave me të vetmin qëllim për grumbullimin informacioneve për resurset potenciale dhe fusha ekonomike si mundësi për investim në ta nga ana e mërgimtarëve tanë.

1.12 EVALUIMI

-Në pajtim me Programin për punë të paraparë për vitin 2019 Aplikacioni për mësim në gjuhën amtare nuk është realizuar, për shkak të joseriozitetit dhe të mos kryerjes së detyrës në kohë nga ana e Kompanisë Alfa Solluci, e cila ishte e zgjedhur për përgatitjen e këtij projektit të madh në vlerë prej 20 000 euro. Kjo reflektoi negativisht në suksesin e programit Ruajta dhe zhvillimi i identitetit kombëtarë te mërgimtarët, meqë qëllimi i Aplikacionit ishte të mësuarit në gjuhën amtare të jetë i arritshëm dhe i pranueshëm për secilin fëmijë në mërgatë. I njejti ka pasur edhe pasoja financiare për shak se ka pasur ridestinim të mjeteve

-Për shkak të qasjes joprofesionale nga ana e udhëheqësisë së Postës së Maqedonisë dhe çmimeve shumë të larta për dërgesa të matrialeve, pjesa më e madhe e librave dhe matrialeve reklamuese nuk arritën në vendet ku ishin të dedkiuar. Kjo ndikoi negativisht  në besimin dhe pritjet nga ana e mërgimtarëve dhe shumë nxënës të shteteve tejoqeanike mbetën pa matriale.

-Për shkak të Pandemisë me Kovid 19, këtë vit nuk kishte mundësi të mbahet Shkolla verore në gjuhën amtare dhe Kampi për sport dhe të rinjë, për këtë arsye patjetër duheshte të realizohet virtualisht, nga 27-31 korrik 2020, u relaizua on line “Shkolla Verore“ në të cilën morën pjesë 45 nxënës nga mërgata. Interesimi ishte aq i madh sa që këtë lloj të mësimit të gjuhës amtare AE vendosi ta inkuadrojë në Programin për punë për vitin 2021.

– Për shkak të mosmiratimit të mjeteve buxhetore për programin “ Vizitoje atdheun” i njejti nuk u realizua, kjo solli një zhgënjim të madh për arsye se interesimi për vizitë të organizuar në atdhe nga ana e mërgimtarëve ishte mjaft i madh.

– Nga muaji mars i vitit 2020, për arsye të pandemisë me Kovid 19 nuk u planifikuan dhe nuk u realizuan vizitat zyrtare jashtë vendit dhe të njejtët pritet që të reflektojnë negativisht në mbajtjen e vazhdueshme të lidhjeve me mërgimtarët.

-Nuk u mbajtën manifestimet kulturore të mërgimtarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe jashtë vendit ku jetojnë dhe veprojnë mërgimtarët.

– Anulimi i projekteve ka pasur ndikim negativ në kontinuitetin e mbajtjes së lidhjeve me mërgimtarët, por u paraqit interes i madh për mësim nga largësia në të ardhmen.

 PROPOZIM PROGRAMI

 për aktivitetet  e Agjencisë së emigracionit për vitin 2022

Qellimet dhe prioritetet e Agjencisë së emigracionit janë orinetuar në të vetmin

Program “Avancimi i lidhjeve me mërgimtarëtrealizuar nëpërmjet

 1. Zhvillimi kulturor I mërgimtarëve

-Shkollë Verore në gjuhën amtare në Ohër

Mësimi vizuel në gjuhën amtare gjatë vitit shkollor, me qëllim të nxitjes për të mësuar gjuhën amtare nga largësia, të dedikuar për fëmijët e mërgimtarëve

Ndarja e çmimit “Stojan Hristov” në kuadër të manifestimit të Mbrëjeve Strugane të Poezisë

Kamp për sport dhe të rinjë në Strugë

Koloni artistike

 1. Të drejtat dhe pozita e mërgimtarëve

-Vizita e orgnizatave të mërgimtarëve

– Mbështetje e aktiviteteve në vendet ku jetojnë mërgimtarët (ekspozita, koncerte ngjarje letrare dhe takime të mërgimtarëve)

 1. Integrimi i mërgimtarëve

Hulumtimi i potencialit ekonomik për investim në komuna-në teren dhe përmes mbledhjeve online

Aktivitetet konkrete të Agjencisë së emigracionit të ndarë nëpër njësi organizative janë treguar në këtë Progam të posaçëm për punë.

-Përgatitja e doracakut me informacione me karakter ekonomik dhe juridik

 

2. PLANI PËR ZBATIM
2.1.      Arsyetimi dhe dizajnimi i Programit “AVANCIMI I LIDHJEVE ME MËRGATËN
Arsyetim: Programi AVANCIMI I LIDHJEVE ME MËRGATËN rrjedh nga:

*Prioritetet strategjike të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut që përmban Vendimi për prioritetet strategjike për vitin 2021  (Gazeta zyrtare e RMV, nr. 243 nga 9.10.2020)

–          Sigurim të ritjes ekonomike të shpejtë dhe të qëndrueshme, standart më të lartë jetësor dhe jetë cilësore të qytetarëve

–          Arsim cilësor të pranueshëm për të gjithë në pajtim me kërkesat e tregut të punës

 

*Qëllimet prioritare që përmban Vendimi për prioritetet strategjike për vitin 2021 (G. zyrtare e RMV nr. 243 nga 9.10. 2020)

-Ruatje të stabilitetit financiar dhe makroekonomik, rritje të konkurencës së ekonomisë dhe të punësimit

-Forcim të sistemit për mbrojtje të gjuhës maqedonase dhe mbështetje të krijimtarisë letrare

-Krijim të vlerave të tolerancës, përfaqësimit, mundësive të barabarta, njohjes së dallimeve në multikulturalizëm dhe komunikimin interkulturor

   2.2. NPAA  Nuk përmban obligime që burojnë nga NPAA
2.3.Prioritetet strategjike dhe qellimet e organit të administratës shtetërore:

* 1 Identitetit kombëtar i ruajtur tek mërgimtarët

Në funksion të prioriteteve të lartëpërmendura zhvillohen qellimet në vijim:

– Forcimi i cilësisë së mësimit në gjuhën amtare në mërgat

–Interesim i shtuar për mësim në gjuhën amtare në mërgatë nga ana e fëmijëve të mërgimtarëve

–Nxitje për Krijimi në gjuhën amtare nga ana e autorëve dhe lloj tjetër të punëtorëve kulturor

– Interesim i shtuar për atdheun dhe promovim i kulturës maqedonase në mërgatë

*2 Të drejta dhe pozitë të mbrojtura të mërgimtarëve

Në funksion të prioriteve të lartëpërmendura po zhvillohen qellimet në vijim:

–Avancimi i lidhjeve me mërgimtarët dhe komunikim të zhvilluara

-Rritje të bazës me të dhëna për mërgimtarët dhe mapimi i tyre

*3 Kushte të siguruara për të rikthyerit dhe riintegrim

-Informim i shtuar i mërgimtarëve për gjendjen në vendin amë

-Motivim i shtuar për kthim dhe investim në Republikën e Maqedonisë së Veriut

2.4. Titulli i programit: AVANCIMI I LIDHJEVE ME MËRGATËN
2.5. Qëllimi i Programit:

-Nxitje dhe ndihmesë për zhvillim kombëtar, kulturor, arsimor dhe të identitetit gjuhësor të mërgimtarëve

-Rritje të interesit për kultivim të gjuhës amtare para së gjithash tek gjenerata më e re e mërgimtarëve

– Rritje të informimit për gjendjen e përditëshme në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe përfshirjen e mërgimtarëve në jetën shoqërore dhe ekonomike

-Nxitje të mërgimtarëve për investim në Republikën e Maqedonisë së Veriut

2.6. Tregues të suskesit të Programit:

-Rritet numri i mërgimtarëve të cilët individualisht ose përmes formave të organizuara mbajnë lidhje me Republikën e Maqedonisë së Veriut, i përgjigjen aktiviteteve projektuese të cilat i ofron shteti amë dhe kanë interes që fëmijët e tyre të mësojnë dhe të kultivojnë gjuhën amtare

-Artistët dhe poetët të cilët jetojnë në mërgatë krijojnë tema që kanë të bëjnë me RMV në gjuhën amtare dhe kanë interes që kulturën maqedonase ta përcjellin dhe promovojnë në vendet ku jetojnë dhe veprojnë

-Identifikohen benifitet prej marrjes së nënshtetësisë së Maqedonisë së Veriut dhe rritet interesi, përvoja nga ana e mërgatës intelektuale të ndahen dhe të transferohen në RMV me qëllim, zhvillimin e saj në të gjitha sferat.

-Bisnezmenët mërgimtarë kanë interes të investojnë në RSM dhe të ndihmojnë në zhvillimin ekonomik të shtetit, rritje të punsimeve dhe kushte më të mira për jetë të qytetarëve

2.7. Programi është : (shënoni llojin e Programit)

horizontal    X                                                                                               vertikal

NËNPROGRAMI (komponentët) e  Programit:
Nënprogrami 1: –

 Zhvillimi kulturor i mërgimtarëve

 

Treguesi i suksesit: rritet numri i fëmijëve të mërgimtarëve nga Maqedonia e Veriut të paraqitur në vitin 2021 të cilët kanë ndjekur mësimin në gjuhën amtare.

Në projektin Shkolla Verore në gjuhën amtare në Ohër, u paraqit interesimi madh dhe numri rritet çdo vit.

Mësimi në gjuhën amtare është ngritur në nivel më të lartë përshkak të furnizimit t[ vazhdueshëm të shkollave jashtë vendit me libra shkollore dhe bashkëpunimit të lartë me kuadrin mësimor. Secili fëmijë nga mërgata ka librat e tij të cilët i ka publikuar, botuar dhe shpërndarë Agjencia për emigracion

Artistët mërgimtarë krijojnë në gjuhën amtare dhe kanë interes të madh të jenë pjesë e manifestimeve kulturore përkatëse të cilët mbahen në Repubikën e Maqedonisë së Veriut. 50 libra nga autorë maqedonas pasuruan thesarin e librit të mërgimtarëve në Agjenci. Këtë vit 6 autor me 9 libra konkuruan në Manifestimin e Mbrëmjeve Strugane të Poezisë.

Interesimi për pjesëmarrje në manifesimet multikulturore në vendet ku jetojnë është ritur për arsye të mbështetjes me matriale promovuese që ofron Agjencia për emigracion edhe atë: flamuj, kukulla me veshje, veshje popullore, afishe me bukuritë e RMV, libra, kalendar, varëse, udhëzues dhe të ngjajshme.

Nënprogrami 2: –

Kujdesi për të drejtat dhe pozitën e mërgimtarëve

Treguesi i suksesit: përmes përdorimit të mjeteve bashkëkohore për komunikim të shpejtë përforcohen marrdhëniet me mërgimtarët dhe organizatat e mërgimtarëve, duke i falenderuar interesimit për komunikim bazën e organizatave të mërgimtarëve në Agjencinë për Emigracion e përbëjnë rreth 1000 shoqata.

Rritet interesi për pajisje me shtetësi maqedonase si dhe bashkëpunimi me institucionet tjera (MPJ, MPB) në lidhje me lehtësimin dhe thjeshtësimin e procedurave për fitimin e të njejtës.

Me vizitat në vendet e jashtme, janë evindetuar problemet dhe nevojat e mërgimtarëve që i kanë në vendin amë dhe vendet pranuese me çka rritet besimi dhe përforcohet bashkëpunimi me mërgatën.

Përmes ndjekjes së politikave të shtetve pranuese ndaj emigracionit dhe lobimit për trajtim më të mirë, mërgimtarët gëzojnë më shumë të drejta në të gjitha segmentet në shoqërinë në të cilën ata jetojnë dhe veprojnë, posaçërisht kur ka të bëjë me shtet e rajonit në parim të resciprocitetit

Nënprogrami 3:

Integerimi i mërgimtarëve

Treguesi i suksesit:

Informimi i mërgimtarëve për gjendjen e jetës politike, ekonomike dhe të përgjithshme në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe kushtet të siguruara për riintegrim të të riatdhesuarve

Klimë biznesi e siguruar për investitorë, mërgimtarë të cilët kanë interes të investojnë në biznese në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Në bashkëpunim me Komunat përmes platformave të ndryshme janë prezantuar kapacitetet ekonomike dhe mundësitë për investim

 

                                                    B: Plani për zbatim të Programit

 

 Nënprogrami 1: Zhvillimi kulturor i mërgimtarëve 

Aktivitet 1.

Shkolla verore në gjuhën amtare

Përgjegjësit Të konsulltuar Korniza kohore prej vitit 2022 -2026 Resurset e nevojshme
Fillimi

(muaji/viti)

Fundi

(muaji/viti)

njerëzore Financiare

MKD

 

-Angazhimi i mësimdhënsve për mbajtjen e mësimit në gjuhën maqedone/gjuhën shqipe

-Akomodimi i fëmijëve të mërgimtarëve nga Maqedonia e Veriut (37 nxënës dhe 8 moshuar)

-Transporti i nxënësve gjatë vizitës së përmendorëve kulturore – historike në Ohër

-Organizimin e aktiviteteve zbavitëse (3 ngjarje, kareoke, shou, shfaqje teatrale, puntori edukative) mbështetje tek. dhe mark.

–Matriale të nevojshme për mbajtjen e Shkollës verore (dosje, fletore pune, stilolapsa, shenja identifikimi, maica, topa)

-Shtypje (dosje, maica, stilolapsa, diploma, matriale promovuese)

Agjencia e emigracionit Shkurt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-24

/Korrik

 

 

 

 

 

10 Gjuhë maqedone/

Gjuhë shqipe

30.000,00

 

410.000,00

 

20.000,00

20.000.00

 

120.000,00

 

 

100,000,00

Gjithësejt për aktivitetin  1/2022      700.000,00

 

 

Aktiviteti 2.

Mësim gjuhës amtare në largësi

Përgjegjës Të konsultuar Korniza kohore prej vitit 2022 -2026 Resurset e nevojshme
Fillimi

(muaji/viti)

Fundi

(muaji/viti)

njerëzore Financiare

MKD

 

2-mësimdhënës

1-mësimdhënës në gjuhën maqedonase

1-mësimdhënës në gjuhën shqipe

 

 

Agjencia e emigracionit Byroja për zhvillim të arsimit Janar

21/22/23

Dhjetor

21/22/23

 

 

  5  

 

130.000.00

 

 

Gjithsejt për aktivitetin 2/2022 130.000,00

  

 

Aktivitet 3.

–  ÇmimiStojan HristovManifestimi Mbrëmjet Strugane të poezisë

Përgjegjës Të konsultuar Korniza kohore prej

2022 -2026

Resurset e nevojshme
Fillimi

(muaji/viti)

Fundi

(muaji/viti)

njerëzore financiare

MKD

 

-Honorare për Komisionin për zgjedhjen e librit me poezi të autorit mërgimtar, fitues të çmimit,

– Çmimi ,,Stojan Hristov”

-Harxhime të transportit për përfaqësuesit dhe promovimi i çmimit të librit të poezisë

 

 

 

 

Agjencia për emigracion Mbrëmjet strugane të poezisë Mars Gusht 5 15 000.00

 

35.000, 00

 

10.000.00

Gjithsejt për aktivitetin 3/2022 60.000.00

 

Aktiviteti 4.

Koloni artistike

Përgjegjës Të konsultuar Korniza kohore prej vitit

2022 -2026

Resurset njerëzore
Fillimi

2022

(muaji/viti)

Fundi

2022

(muaji/viti)

njerëzore Financiare

MKD

 

Akomodimi i 10 piktorëve të artit figurativ

Harxhime të transportit

Matrialet e nevojshme artistike

Katalog i veprave artistike

Agjencia e emigracionit poezisë Shkurt Tetorë

 

  5  

 

150. 000,00

30.000.00

70.000.00

50.000.00

 

 

Gjithsejt për aktitvitetin 4/2022       300.000,00

 

Aktiviteti 5

Kampi i sportit dhe shoqërim

Përgjegjës Të konsultuar Fillimi

2022

(muaji/viti)

Fundi

2026

(muaji/viti)

njerëzore financiare

MKD

 

 

-akomodimi i 45 personave (37 nxënës dhe 8 moshuar

 

-angazhimi i koordinatorit dhe trejnerët

 

-furnizime me pajisje (topa dhe medalje)

-transporti i shoqëruesve dhe eskurzion të shkrutra

-Mbështetje teknike për aktivitete kulturore dhe zbavitëse

 

 

AE

 

Shkurt

 

 

 

 

 

 

 

 

Gusht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

410.000,00

60.000.00

 

30.000,00

Gjithsejt për aktivitetin 5/2022 560.000,00

 

Aktiviteti 6

Kampi sportiv dhe shoqërimi

Përgjegjës Të konsultuar Fillimi

(muaji/viti)

Fundi

(muaji/viti)

njerëzore financiare

MKD

 

 

-akomodimi i nxënësve

-angazhimi i kordinatorit dhe trajnerët

-furnizimi me pajisje (topa, dresa, medalje)

-Shtypje (dresa dhe të ngj.)

-Mbështetja teknike dhe marketingu

Agjencia e emigracionit

 

Shkurt

21/22/23

 

 

 

 

 

 

 

Gusht

21/22/23

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

250.000,00

120.000,00

100.000,00

 

50.000,00

 

80.000,00

 

 

           

Gjithsejt për aktivitetin 6 600.000,00

  

Aktiviteti 7

1.Tutorial për hapat e valleve dhe vallëzimeve popullore

Përgjegjës Të konsultuar Fillimi

(muaji/viti)

Fundi

(muaji/viti)

njerëzore financiare

MKD

 

 

Honorare për valltarët

 

Mbështetja teknike dhe marketingu

Agjencia e emigracionit Shkurt

21/22/23

 

 

 

 

 

 

 

Tetorë

21/22/23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

120.000,00

 

60.000,00

Gjthsejt për aktivitetin 7 180.000,00

Gjithsejt për Nënprogramin 1                                                                                                                                      2,130,000

Nënprogrami 2 Kujdesi për të drejtat dhe pozitën e mërgimtarëve

Aktivitet 1

Vizitë organizatave të mërgimtarëve në vendet ku jetojnë mërgimtarët

    Fillimi

(muaji/viti)

Fundi

(muaji/viti)

njerëzore financiare

MKD

 

 

Harxhimet e udhëtimit

Mbështetja teknike dhe marketingu

Agjencia e emigracionit

 

Shkurt

21/22/23

 

 

 

 

 

 

Dhjetor

21/22/23

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

200.000,00

100.000,00

Gjithsejt për aktivitetin 1         300.000,00

 

Aktiviteti 2

Mbështetja e ngjarjeve me mërgimtarët

    Fillimi

(muaji/viti)

Fundi

(muaji/viti)

njerëzore financiare

MKD

 

 

-Mbështetja teknike dhe marketingu

-Mbështetje logjistike dhe resurse njerëzore

Agjencia e emigracionit

 

Shkurt.

21/22/23

 

 

 

 

 

 

Dhjetor

21/22/23

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

100.000,00

200.000,00

Gjithsejt për aktivitetin 2       300.000,00

 

Aktiviteti 3

Konferenca virtuale për rrjetizimin e mërgimtarëve

Përgjegjës Të konsultuar Fillimi

(muaji/viti)

Fundi

(muaji/viti)

njerëzore financiare

MKD

 

 

-Platforma për realizim

-Moderatorë

-Mbështetja teknike dhe marketingu

Agjencia e emigracionit

 

Shkurt

21/22/23

 

 

 

 

 

 

Мај

21/22/23

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000,00

40.000,00

10.000,00

Gjthsejt për aktivitetin 3 60.000,00

Gjithsejt për Nënprogramin 2                                                                                                                                                                                                       660.000,00

 

Nënprogrami 3: Riintegrimi i mërgimtarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Aktiviteti 1

Përgatitje e doracakut me informacione për e -doganat dhe procedurat doganore për eksport\import për bashkësinë e biznesit.

Përgjegjës Të konsultuar Fillimi

(muaji/viti)

Fundi

(muaji/viti)

njerëzor financiare

MKD

 

 

Mbështetja teknike dhe marketingu

Botimi

AE Drejtoria e doganave Janar

21/22/23

Nëntor

21/22/23

  7  

 

30.000,00

30.000,00

Gjithsejt për aktivitetin 1 60.000,00

 

Aktiviteti  2

Rrjetizimi me komunat në terren dhe online

    Fillimi

(muaji/viti)

Fundi

(muaji/viti)

njerëzorre financiare

MKD

 

 

Harxhimet e transportit për takime në terren

Mbështetja teknike për platformën në takimet online

Agjencia e emigracionit  

 

Shkurt

21/22/23

 

 

Dhjetor

21/22/23

  10

 

 

 

 

40.000,00

20.000,00

 

Gjithësejt për aktivitetin 2            60.000,00

 

Aktiviteti  3

Dhënia dhe shtypja e broshurave për biznismenët e sukssesshëm në RMV nga të riatdhesuarit / Prezantimi

    Fillimi

(muaji/viti)

Fundi

(muaji/viti)

njerëzore financiare

MKD

 

 

-Shtypja

-Mbështetja teknike dhe marketingu

-Prezantimi i biznesit (Konferencë)

Agjencia e emigracionit

 

 

Janar

21/22/23

 

 

 

Tetorë

21/22/23

 

 

 

10  

 

30.000,00

30.000,00

240.000,00

Gjithsejt për aktivitetin  3   300.000,00

Gjithsejt për nënprogramin 3                                                                                                                                                                                                        420.000,00

3 . NDIKIMI NDAJ RESURSEVE NJERËZORE

PROGRAMI: avancimi i lidhjeve me mërgimtarët Rezime e nvojës të punsimeve të reja

1 Bashkëpuntorë i ri

1 Bashkëpuntorë

1 Këshilltarë

1 udhëheqës i njësisë

Rezime e nevojës nga shpërndarja e punonjësve

1 avansimi në udhëheqës të njësisë për çështje ekonomike

Rezime e nevojës nga trajnimet

Nevoja për të gjitha trajnimet  gjenerike bazike

                                              

 1. PARIMI I PËRFAQËSIMIT TË DREJTË
Ndikim i pritur  2021 Ndikim i pritur 2022 Ndikim i  pritur 2023
Procedura për punësim do të zbatohet sipas Planit vjetor dhe Balansuesit me të gjitha shpërndarjet e mundshme të

personave të ri të përfaqësimit të drejtë të bashkësive të cilët nuk janë shumicë në RMV.

Procedura për punësim do të zbatohet sipas Planit vjetor dhe Balansuesit me të gjitha shpërndarjet e mundshme të personave të ri të përfaqësimit të drejtë të bashkësive të cilët nuk janë shumicë në RMV. Procedura për punësim do të zbatohet sipas Planit vjetor dhe Balansuesit me gjitha shpërndarjet e mundshme të personave të ri të përfaqësimi të drejtë të bashkësive të cilët nuk janë shumicë në RMV.

 

 

Vendi i punës

Maqedonas Maqedonas Maqedonas Maqedonas Maqedonas Maqedonas
Lartë I lartë mesme fillore GJITHSEJT      Gjithsejt
Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra
Emëruar 1 / / / / / / / 1 0 1
Udhëheqës 5 / / / / / / 0 5 5
Joudhëheqës 2 2 / / / 1 / / 2 3 5
Gjithsejt 3 7 0 0 0 0 0 0 0 9 11

 

 

Vendi i punës

Shqiptarë Shqiptarë Shqiptarë Shqiptarë Shqiptarë Shqiptarë
Lartë E lartë mesme fillore GJITHSEJT  
Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra
Emëruar 1 / / / / / / / 1 0 1
Udhëheqës / / / / / / / / 0 0 0
Joudhëheqës 1 2 1 / / / 2 2 4
Gjithsejt 2 2 0 0 1 0 0 0 3 3 5

 

 

Vendi i punës

Turq Turq Turq Turq Turq Turq
Lartë I lartë Mesme Fillore GJITHSEJT      Gjithsejt
Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra
Emëruar 0 0 0
Udhëheqës 0 0 0
Joudhëheqës 0 0 0
Gjithsejt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Vendi i punës

Romë Romë Romë Romë Romë Romë
Lartë I lartë mesme Fillore GJITHSEJT      Gjithsejt
Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra
Emëruar 0 0 0
Udhëheqës 0 0 0
Joudhëheqës 0 0 0
Gjithsejt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Vendi i punës

Serbë Serbë Serbë Serbë Serbë Serbë
Lartë I lartë mesme Filllore GJITHSEJT      Gjithsejt
Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra
Emëruar 0 0 0
Udhëheqës 0 0 0
Joudhëheqës 0 0 0
Gjithsejt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Vendi i punës

Vllehë Vllehë Vllehë Vllehë Vllehë Vllehë
Lartë I lartë Mesme Fillore GJITHSEJT     Gjithsejt
Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra
Emëruar / / / / / / / / / / 0
Udhëheqës / / / / / / / / / / 0
 Joudhëheqës / / / / / / / / / / 0
Вкупно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Vendi i punës

Boshnjakë Boshnjakë Boshnjakë Boshnjakë Boshnjakë Boshnjakë
Lartë I lartë Mesme Filllore GJITHSEJT      Gjithsejt
Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra
Emëruar 0 0 0
Udhëheqës 0 0 0
Joudhëheqës 0 0 0
Gjithsejt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Vendi i punës Tjerë Tjerë Tjerë Tjerë  Tjerë Tjerë
Lartë I lartë Mesme Fillore GJITHSEJT  Gjithsejt
Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra
Emëruar 0 0 0
Udhëheqës 0 0 0
 Joudhëheqës 1 1 0 1
Gjithsejt 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Ndikimi i pritur 2021

 1. PARIMI I MUNDËSISË SË BARABARTË TË MESHKUJVE DHE FEMRAVE
Ndikim i pritur 2021 Ndikim i pritur 2022 Ndikimi i pritur 2023
Në pajtim me ligjin për mundësi të barabartë të femrave dhe meshkujve rregullohen çështjet me interes për mundësi të barabartë nga lëmia e mbrojtjes shëndetësore, sigurimit shëndetësor, marrëdhënieve të punës, arsimimit dhe përsosjes profesionale etj.

Qëllimi i këtij ligji është vendosja e parimit dhe zbatimit të mundësisë së barabartë të femrave dhe meshkujve në sferën politike,

ekonomike, sociale,

arsimore, kulturore,

shëndetësore, qytetare dhe lëmi të tjera të jetës shoqërore.

Të punësuarit nga AUV kanë kryer trajnimin për barazi gjinore, shkallën fillestare dhe të avancuar.

 

 

Vendi i punës

   
Lartë I lartë Mesme Fillore GJITHSEJT      Gjithsejt
Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra
Emëruar 2 2 0 2
Udhëheqës 5 0 5 5
Joudhëheqës 3 4 2 1 5 5 10
Gjithsejt 5 9 0 0 2 1 0 0 7 10 17
 1. ZHVILLIMI I FUNKSIONEVE TË PËRBASHKËTA

Zhvillimi politik dhe planifikimi strategjik

2021 masa të planifikuara

Në funksion të krijimit të politikave përkatësisht akteve dhe materialeve nga kompetencat e Agjencisë së emigracionit është institucianalizuar:

Sektori për çështje juridike dhe të përgjithshme në kuadër të të clit veprojnë dy njësi organizative, ajo për çështje juridike dhe ekonomike me: një udhëheqës të sektorit, një këshilltar, një referent të pavarur, një bashkëpuntorë të ri.

Në funksion të krijimit të politikave gjejgësisht të akteve dhe materialeve nga kompetencat e Agjencisë së emigracionit është institucionalizuar edhe Sektori për mirëmbatjen dhe avancimin e lidhjeve me mërgatën në kuadër të të cilit vepron njësia organizative për zhvillim kulturor me një udhëheqës njësisë, një këshilltar, një bashkëpuntorë të ri dhe një referent të ri;

 

Njësia për informim dhe komunikim me një udhëheqës të njësisë, një këshiltar, një bashkëpuntor dhe një referent të pavarur;

Njësia për marrëdhënie me publikun me një bashkëpuntor dhe një bashkëputor të ri;

Të dy sektorët bashkëveprojnë dhe janë të ndërlidhur

2022 masa të planifikuara

 

2023 masa të planifikuara

 

Planifikimi strategjik/ përgatitja e Buxhetit

Realizohet në kuadër të njësisë për çështje financiare përmes zbatimit të furnizimeve publike, realizimit buxhetit në pajtim me planin financiar, ndjekjen dhe kontrollin e harxhimeve huazuese të mjetëve.

Ka nevojë të ekipimit të kuadrit të njësisë së re organizative, Njësisë për promovim dhe marrëdhënie me publikun, si dhe ekipimin e Njësisë për çështje financiare, si plotësimin e vendit të punës ,,Udhëheqës të Njësisë për çështje juridike dhe të përgjithshme në njësinë për çështje juridike dhe të përgjithshme, që të përmirësohet funksionimi i Njësisë, i cili për një kohë të gjatë është pa zyrtar udhëheqës administrativ për menaxhim, organizim dhe kordinim të punës në njësi,

Nevojitet edhe trajnimi i të punësuarëve në funksion të kryerjes dhe administrimit me buxhetin dhe trajnimi për administrimin e sistemit elektronik për furnizime publike.

Administrimi me resurse njerëzore

Përgatit Plan strategjik për zbatimin e trajnimeve gjenerike dhe të specializuara

* Zbatim të trajnimit të punonjësve

“Raport për trajnime të realizuara

“Vlerësim të nënpunësve administrativ

*Përgatit raport për vlerësimin e realizuar

Sllobodan Bliznakovski

Drejtor