„Македонија“ од Ешален ја oбјави структурата на својата организација

0
125
Структура и Организација:
Работното претседателство на друштвото„Македонија“ моментално го сочинуваат околу 50 членови, кои волонтерно работат во друштвото. Друштвото го сочинува претседателство, контролен орган и активни членови.
Бројот на членови не е ограничен, прием на нови членови според статутот на друштвото, зачленувањето е можно во секое време.
Услови за примање на нови членови се:
• Наполнeти 18 години
• Да присуствува на програмите на друштвото
• Да учествува, работи и биде чесен член
• Редовен на состаноците
• Морал и етички код
Улога на Контролниот Орган:
• Контролниот орган работи, според статутот на друштвото
Председателство:
• Председател
• Заменик Председателство
• Секретар
• Благајник
• Контролен одбор
• Органите на друштвото работат според статутот на друштвото