Здружението на Македонци „Свети Кирил и Методиј“ од Нови Сад ќе одржи седница на Извршниот Одбор

0
163
На 19.02.2022 година (сабота) со почеток во 12,00 часот во просториите на нашето Здружение ќе се одржи 46. Седница на Извршниот одбор на Координациониот одбор на Друштвото за јазици, книжевност и култура на која ќе се одбележи 48 години од работата на Координациониот одбор и ќе се промовира новиот број на Мултијазичниот часопис „МОСТ“.
Дана 19.02.2022 године (субота) са почетком у 12,00 часова у просторијама нашег Удружења одржаће се 46. Седница Извршног одбора Координационог одбора Друштва за језике, књижевност и културу на којој ће се обележити 48 година рада Координационог одбора и промоција новог броја Мултијезичког часописа „МОСТ“.