Здружението на Македонци „Свети Кирил и Методиј“ од Нови Сад ќе одржи седница на Извршниот Одбор

0
92
На 19.02.2022 година (сабота) со почеток во 12,00 часот во просториите на нашето Здружение ќе се одржи 46. Седница на Извршниот одбор на Координациониот одбор на Друштвото за јазици, книжевност и култура на која ќе се одбележи 48 години од работата на Координациониот одбор и ќе се промовира новиот број на Мултијазичниот часопис „МОСТ“.
Дана 19.02.2022 године (субота) са почетком у 12,00 часова у просторијама нашег Удружења одржаће се 46. Седница Извршног одбора Координационог одбора Друштва за језике, књижевност и културу на којој ће се обележити 48 година рада Координационог одбора и промоција новог броја Мултијезичког часописа „МОСТ“.