Денеска , Советот на Општина Гевгелија ќе ја одржи својата 65та седница

0
212

Денеска, Советот на Општина Гевгелија ќе ја одржи својата
65 седница. Поради зголемениот број на заболени од КОВИД-19
во општина Гевгелија и капацитет на Големата сала на Советот на
Општина Гевгелија, на Комисиите е донесена одлука 65 седница
да биде одржана во Големата сала на Народниот театар-
Гевгелија, со почеток во 11:00 часот, со цел почитување на
протоколите и мерките за заштита и спречување на ширењето на
Корона вирусот. На седницата, членовите на Советот ќе работат
по следниот дневен ред:
1. Предлог-Одлука за приоритет на проект за ревитализација
на дел од улица „Методија Андонов-Ченто“ во населено место
Мрзенци – општина Гевгелија,
2. Предлог-Заклучок за усвојување на Предлог-Елаборатот за
процена на штета од природна непогода – голомразица што ги
зафати населените места: Гевгелија, Негорци, Миравци, Прдејци,
Милетково и Богородица од 08-10.04.2021 година,
3. Предлог-Одлука за измена на Одлуката за формирање на
Општински совет за превенција на детско престапништво на
Општина Гевгелија,
4. Предлог-Решение за измена на Решението за именување
членови во Општинскиот совет за превенција на детско
престапништво на Општина Гевгелија,
5. Предлог-Решение за именување член во Управниот одбор
на Заедничкото јавно претпријатие за заловување кучиња „АСТРА
ЛУНА“- Струмица,
6. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план
за вработување во Општина Гевгелија за 2022 година,
7. Предлог-Одлука за давање на користење на Процената на
загрозеност од ризици и опасности за настанување на кризна
состојба на подрачјето на Општина Гевгелија за потребите на
СВР- Струмица и Регионалниот центар за гранични работи – Југ
Кавадарци,

8. Предлог-Решение за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број ученици во СОУ „Јосиф Јосифовски“-
Гевгелија за учебната 2021/2022 година,
9. Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работата
на ООУ „Владо Кантарџиев“- Гевгелија за учебната 2020/2021
година,
10. Предлог-Решение за усвојување на Годишната програма за
работа на ООУ „Владо Кантарџиев“- Гевгелија за учебната
2021/2022 година,
11. Предлог-Решение за давање мислење на Програмата за
изведување на ученички екскурзии и други слободни активности
на учениците од ООУ „Владо Кантарџиев“- Гевгелија за учебната
2021/2022 година,
12. Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работата
на ООУ „Крсте Мисирков“- Гевгелија за учебната 2020/2021
година,
13. Предлог-Решение за усвојување на Годишната програма за
работа на ООУ „Крсте Мисирков“- Гевгелија за учебната 2021/2022
година,
14. Предлог-Решение за давање мислење на Програмата за
изведување на ученички екскурзии и други слободни активности
на учениците од ООУ „Крсте Мисирков“- Гевгелија за учебната
2021/2022 година,
15. Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работата
на ООУ „Ристо Шуклев“- Негорци за учебната 2020/2021 година,
16. Предлог-Решение за усвојување на Годишната програма за
работа на ООУ „Ристо Шуклев“- Негорци за учебната 2021/2022
година,
17. Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работата
на ООУ „Климент Охридски“- Миравци за учебната 2020/2021
година,
18. Предлог-Решение за усвојување на Годишната програма за
работа на ООУ „Климент Охридски“- Миравци за учебната
2021/2022 година,
19. Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работата
на ООМУ „Васо Карајанов“- Гевгелија за учебната 2020/2021
година,
Ul.Dimitar Vlahov br.4
Gevgelija