Програма за работа на Агенцијата за иселеништво за 2023

0
1230

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО ЗА 2023 година

 

Приоритетите и целите на Агенцијата за иселеништво се насочени кон една единствена Програма „Унапредување на врските со иселеништвото“ реализирана преку   3 потпрограми:

  1. Културен развој
  2. Права и положба
  3. Интегрирање на иселениците

 

 Културен развој на иселениците

-Летна Школа по мајчин јазик во Охрид

-Виртуелна настава по мајчин јазик во текот на цела учебна година, со цел поттикнување за учење на мајчиниот јазик преку далечина, наменета за децата на иселениците

-Доделување награда ,,Стојан Христов,, во рамки на манифестација Струшки вечери на поезијата

-Камп за спрт и млади во Охрид

-Ликовна колонија

-Поетски иселенички средби

-Иселенички Фолклорен Фестивал

  Права и положба

            – Посети на иселенички организации

            -Поддршка на активности  во средините каде што живеат иселениците (изложби, концерти, литературни настапи и иселенички средби

 

 

    Интегрирање на иселениците во општествениот живот на Република Северна Македонија

-Изготвување на прирачник со информации од економски или правен карактер

            -Иселеничка Конференција

 

 

Програмата УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВРСКИТЕ СО ИСЕЛЕНИШТВОТО произлегува од

Стратешките  приоритети на Владата на Р.С. Македонија  содржани во Одлуката за стратешки приоритети за 2023 година    донесена на 25 мај 2022 година, (Службен весник на РСМ, бр. 122 од 30.5.2022 година)

     –   обезбедување забрзан, одржлив и инклузивен економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните;

     –  подигнување на квалитетот на образованието достапно за сите, согласно побарувачката на пазарот на трудот, развој и унапредување на културата и спортот Приоритетните цели  содржани во Одлуката за стратешки приоритети за 2023 година донесена на 25 мај 2022 година, (Службен весник на РСМ, бр. 122 од 30.5.2022 година)    

     – ревитализација на економската дипломатија, унапредување на билатералните односи со европските и воневропските држави и соработката со дијаспората на економски          план;

      – подобрување на квалитетот на младинската работа, развој на професионалниот спорт и спортско-рекреативните активности и

      – унапредување на врските со дијаспората, чување и негување на културниот идентитет и поддршка на наставата на мајчин јазик.

 

 

Од потпрограмата  Културен развој на иселениците со цел поттикнување и помагање за одржување на националниот, културниот, образовниот и јазичниот идентитет на иселениците, пред се за најмладата генерација на иселеници од Македонија во 2023 година предвидени се следните проектни активности:

  1. -Летна Школа по мајчин јазик во Охрид
  2. -Виртуелна настава по мајчин јазик во текот на цела учебна година, со цел поттикнување за учење на мајчиниот јазик преку далечина, наменета за децата на иселениците
  3. -Доделување награда ,,Стојан Христов,, во рамки на манифестација Струшки вечери на поезијата
  4. -Камп за спрт и млади во Охрид
  5. -Ликовна колонија
  6. -Поетски иселенички средби
  7. -Иселенички Фолклорен Фестивал

 

 

           Права и положба

Со постојана комуникација со иселениците и следење на нивните активности Агенцијата за иселеништво преку соработка со сродни институции во рамки на надлежностите, се грижи за подобрување на состојбите на иселениците, правата во земјите каде што живеат и работат, решавање на проблемите и потребите преку одржување на конференции и собири со претставници на иселенички организации и отварање на прашањата за олеснување на процедурите за вадење на лични документи и други потреби. Во таа насока предвидени се следните активности:

    – Посети на иселенички организации

    -Поддршка на активности  во средините каде што живеат иселениците (изложби, концерти, литературни настапи и     иселенички средби

 

 

           Интегрирање на иселениците од Македонија во општествениот живот на Република Северна Македонија

Со цел да се добијат пореални информации  Агенцијата за иселеништво  во соработка со други државни органи и локални самоуправи во текот на 2023 година ќе  врши континуирано прибирање на податоци за можности и услови  за инвестирање и информации за бизниси на иселениците  со тенденција на префрлување на истите во Република Северна Македонија, што ќе придонесе до отварање на нови работни места и економски развој. Со цел интегрирање на иселениците од Македонија во општествениот живот на Република Македонија, унапредување на врските со иселеничките организации и вклучување на иселениците во јавниот,  економскиот и културниот  живот во државата предвидени се следните активности

                -Изготвување на прирачник со информации од економски или правен карактер

-Иселеничка Конференција

 

 

                                                    Б: План за спроведување на Програмата

 

 

 

Потпрограма 1: Културен развој на иселениците

 

Активност 1.

Летна школа по мајчин јазик

Одговорни

Консултирани

2023-2027

Потребни ресурси

Почеток

(месец/година)

Крај

(месец/година)

човечки

Финансиски

MKД

-Ангажирање на 2 наставници за одржување на наставата по македонски и 1албански јазик

-Сместување на  45 особи (37 ученика и 8 возрасни)

-Превоз на наставници, придружници и организатори (Скопје-Охрид-Скопје)

-Превоз на ученици при посета на културно-историски споменици во Охрид

-Организирање на забавни активности

– Печатење материјали  (папки,тефтери,пенкала,дипломи, промотивни материјали)

-Учебни помагала и лектири

АИ

 

Февруари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-24

/јули

 

 

 

 

10

 

  30.000,00

 

 500.000,00

 

 20.000,00

   30 000,00

 

  20.000,00

                      100.000,00

                       60.000,00

 

Вкупно за активност 1/2023

  760.000,00

Активност 2.

Настава по мајчин јазик од далечина

За деца и возрасни

Одговорни

Консултирани

Временска рамка

2023-2027

Потребни ресурси

 

 

 

 

Почеток

(месец/година)

Крај

(месец/година)

човечки

Финансиски

MKД

 

1-наставник по македонски јазик/6+2 часа неделно/ 8 месеци

1-наставник по албански јазик /2+1 часа неделно/ 8 месеци

АИ

Центар за странски јазии

февруари

декември

 

 

 

  5

 

250.000,00

 

Вкупно за активност 2/2023 година

250.000,00

Активност 3.

–  Награда „Стојан Христов“ Манифестација -Струшки вечери на поезијата

 

Одговорни

Консултирани

2023-2027

Потребни ресурси

 

 

Почеток

 

(месец/година)

Крај

 

(месец/година)

човечки

Финансиски

MKД

 -Хонорар за Комисијата за избор на книга поезија на автор иселеник,

– Награда ,,Стојан Христов

-Промоција  на наградената книга поезија

АИ

Струшки вечери на поезијата

Март

Август

 

 

 

  5

 

       15 000,00

       35.000,00

        10.000,00

Вкупно за активност 3/2023 година

      60.000,00

Активност 4

Ликовна колонија

Одговорни

Консултирани

2023

Почеток

 

(месец/година)

   2027

Крај

 

(месец/година)

 

човечки

Потребни ресурси

финансиски

MKД

  -Сместување за 11 ликовни уметници/ 5    ноќевања

  -Трошоци за превоз

  -Потребен ликовен материјал

  -Каталог на уметнички дела

АИ

 

Февруари

 

 

 

 

 

 

 

Октомври

 

 

5

 

160.000,00

  20.000,00

  60.000,00

  30.000,00

Вкупно за активност 4/2023 година

270.000,00

                                         

 

Активност 5

Камп на спорт и дружење Охрид

Одговорни

Консултирани

2023

Почеток

 

(месец/година)

2027

Крај

 

(месец/година)

 

човечки

Потребни ресурси

финансиски

MKД

 

 

-сместување на  45 особи 37 ученици и 8 возрасни

-ангажирање на Доктор

 координатор

и тренери

 

-набавка на опрема (топки, медали)

-превоз на придружници и кратки         екскурзии

-техничка поддршка за културно-забавни активности 

АИ

 

Февруари

 

 

 

 

 

 

Август

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 500.000,00

 

   30.000,00

20.000,00

10.000,00

 

10.000,00

40.000,00

 

   20.000,00

 

 

Вкупно за активност 5/2023 година

  630.000,00

 

 

Активност 6

Поетски средби

Одговорни

Консултирани

2023

Почеток

(месец/година)

   2027

Крај

(месец/година)

 

човечки

Потребни ресурси

финансиски

MKД

 – Сместување за 11 поети иселеници,  3          ноќевања

  -Изнајмување на простор во Клуб на    пратеници и коктел за 2 дена

 -Озвучување и техничка поддршка

АИ

 

Февруари

 

Октомври

 

5

 

 

 

130.000,00

 

50.000,00

30.000,00

Вкупно за активност 7/2023 година

210.000,00

Активност 7

Иселенички Фолклорен Фестивал

Одговорни

Консултирани

2023

Почеток

 

(месец/година)

   2027

Крај

 

(месец/година)

 

човечки

Потребни ресурси

финансиски

MKД

 

-Хотелско сместување на 100 играорци, 4 ноќевања

-Обезбедување на 2 настапи во Охрид

 сценска опрема и бина

 

-Реализација на 2 екскурзии во Св.Наум и Вевчани

–Техничка поддршка

 

АИ

 

Февруари

 

 

 

 

 

 

 

Октомври

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

1.000.000,00

 

                         200.000,00

 

200.000,00

200.000,00

Вкупно за активност 7/2023

 

 

 

 

 

1.430.000,00

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Показател за успешност: се зголемува бројот на пријавени деца на иселеници од Северна Македонија во 2022 г.  кои следеа настава  по мајчин јазик.

На проектот Летна Школа по мајчин јазик во Охрид, учествуваат 60 ученици од иселеништво и бројот секоја година расте.

Наставата по мајчин јазик се подигна на повисоко ниво поради континуирано снабдувања на училиштата во странство со учебен материјал и врвна соработка со наставниот кадар. Секое дете од иселеништво има сопствени учебници кои ги издаде, испечати и диструбуира Агенцијата за иселеништво. На он лине наставата се пријавуваат 7 ученици од неколку земји во светот и интересот за следната година е поголем.

Уметниците иселеници творат на мајчин јазик и имаат голем интерес да бидат дел од соодветни културни манифестации кои се одржуваат во Република Северна Македонија. 50 книги од македонски автори ја збогатија иселеничката ризница на книги во Агенцијата. Оваа година 10  автори со 10 книги конкурираа на Манифестацијата Струшки вечери на поезијата.

Интересот за учество на мултикултурни манифестации во средините каде живеат е зголемен поради поддршката со промотивен материјал која ја нуди Агенцијата за иселеништво и тоа: знамиња, кукли во носии, народни носии, постери од убавини на РСМ, книги, календари, привезоци, водичи и слично.

 

 

Потпрограма 2 Правата и положбата на иселениците

Активност 1

Посета на иселенички организации во местата каде живеат иселениците

Одговорни

Консултирани

2023

Почеток

 

(месец/година)

2027

Крај

 

(месец/година)

 

човечки

Потребни ресурси

финансиски

MKД

 

  – сместување

   -авионски билети

   -други трошоци/паркинг,такси,рента кар

   -дневници

АИ

 

 

Февруари

 

 

 

Декември

 

5

 

 

300.000,00

300.000,00

100.000,00

300.000,00

Вкупно за активност 1/2023 година

  1.000.000,00

 

Активност 2

Поддршка на иселенички настан

Одговорни

Консултирани

2023

Почеток

 

(месец/година)

2027

Крај

 

(месец/година)

 

човечки

Потребни ресурси

финансиски

MKД

 

-Поддршка за коктел

-Промотивни материјали

АИ

 

Февруари

 

 

 

 

 

Декември

 

 

 

 

5

 

 

100.000,00

200.000,00

Вкупно за активност 2/2023 година

300.000,00  

 

 

Показател за успешност: преку користење на современите алатки за брза комуникација се зајакнуват односите со иселениците и иселеничките организации, благодарение на интерсот за комуникација базата на иселенички организации во Агенцијата за иселеништво е околу 1000 здруженија.

Интересот за стекнување со македонско државјанство се зголемува, како и соработката со другите институции (МНР, МВР) во однос на олеснување и упростување на процедурите за стекнување со истото.

Со посетите во странство, се евидентирани проблемите и потребите на иселениците кои ги имаат во матичната држава и државите примачи со што се зголемува довербата и зајакнува соработката со иселеништвото.

  Преку следење на  политиките на државите примачи кон емиграцијата и лобирање за нивен подобар третман, иселениците уживаат поголеми права во сите сегменти во општеставата каде живеат и работат, поготово кога се однесува на држави од регионот по принцип на реципроцитет

 

Потпрограма 3: Интегрирање на иселениците

 

Активност 1

Изработка на економско /правна брошура за потребите на иселениците

Одговорни

Консултирани

2023

Почеток

 

(месец/година)

2027

Крај

 

(месец/година)

 

човечки

Потребни ресурси

финансиски

MKД

 

Техничка подготовка и печатење брошура

АИ

 

Јануари

Ноември

  7

 

50.000,00

Вкупно за активност 1/2023 година

50.000,00

                 

 

Активност 2

Иселеничка конференција

Одговорни

Консултирани

2023

Почеток

2022

(месец/година)

2027

Крај

2022

(месец/година)

 

човечки

Потребни ресурси

финансиски

MKД

-Ноќевање за 30 особи/3 ноќи

-Изнајмување на сала и коктел за 2 дена

-Техничка поддршка/озвучување и фотографирање

 

АИ

 

Јануари

Ноември

  7

250.000,00

100.000,00

60.000,00

Вкупно за активност 2/2023 година

410.000,00

                 

ВКУПНО ЗА СИТЕ АКТИВНОСТИ                                                                                                                                   5.540.000,00

Показател за успешност: Информираност на иселениците за политичките, економските и општите состојби во Република Северна Македонија

и обезбедени услови за реинтегрираност на повратниците

Обезбедена бизнис клима за инвеститори, иселеници кои имаат интерес да инвестират во бизниси во Република Северна Македонија

Во соработка со Општините преку различни платформи претставени се стопанските капацитети и можностите за инвестирање

 

 

 

 ВРАБОТЕНИ                                                                                                                                                                                                            ВРЗ ОСНОВА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРУКТУРА

 

 

 

 

 

                 

Табела: Вработени, врз основа на националната структура, со состојба до _декември 2023година

дирекција/подружница

Македонци

Албанци

Срби

Турци

Роми

Власи

Други националности

Вкупно:

Агенција за иселеништво

8

3

 

 

 

 

1

12

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

во илјади денари

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО 30/09/2020 и проекција до 31/12/2020

ПЛАНИРАНО

ОСТВАРЕНО

Споредбена анализа

Споредбена анализа

Структурна Анализа Тековна година (%)

31-12-19

31-12-21

30-03-21

оств. тек. година/  оств. претх. година  (%)

оств. тек. година /  план. тек. Година (%)

АКТИВА

 

 

 

 

 

 

 

Парични средства

 

 

 

 

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Побарувања

 

 

 

 

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Залихи

 /

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Краткорочни финансиски средства

 /

 /

 /

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Други тековни средства (АВР)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

 

 

 

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Материјални средства и вложувања во недвижности

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Долгорочни финансиски вложувања

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Нематеријални средства

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Долгорочни финансиски средства

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Други средства

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )

 

 

 

 

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Вонбилансна актива

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

 

 

   

 

 

 

 

ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)

 

 

 

 

 

 

 

Краткорочни обврски

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)

 /

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Тековни обврски (14+15)

 

 

 

 

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Долгорочни обврски

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Нетековни обврски (17+18)

 

 

 

 

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Обврски (16+19)

 

 

 

 

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Капитал

 /

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Акумулирана добивка

 /

 /

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Резерви

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ревалоризациони резерви

 /

 /

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Добивка/ Загуба за деловната година

 /

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Вкупен капитал (21+22+23+24+25)

 

 

 

 

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Вкупно Обврски и капитал (20+26)

 

 

 

 

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Вонбилансна пасива

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

               

 

 

расходна ставка

јануари

февруари

март

април

мај

јуни

јули

август

септември

октомври

ноември

декември

вкупно

Бруто плати

880,000

880,000

880,000

880,000

880,000

880,000

880,000

880,000

880,000

880,000

880,000

880,000

10,560.000

привремено вработени (АПВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства за ангажирање лица со договор

64,000

64,000

64,000

64,000

64,000

64,000

64,000

64,000

64,000

64,000

64,000

64,000

768,000

                           

 

Директор,

Слободан Близнаковски

 

Изготвил, Билјана Костова