Програма за работа на Агенцијата за иселеништво за 2023

0
1029

Приоритетите и целите на Агенцијата за иселеништво се насочени кон една единствена Програма „Унапредување на врските со иселеништвото“ реализирана преку   3 потпрограми:

 1. Културен развој
 2. Права и положба
 3. Интегрирање на иселениците

 

 Културен развој на иселениците

-Летна Школа по мајчин јазик во Охрид

-Виртуелна настава по мајчин јазик во текот на цела учебна година, со цел поттикнување за учење на мајчиниот јазик преку далечина, наменета за децата на иселениците

-Доделување награда ,,Стојан Христов,, во рамки на манифестација Струшки вечери на поезијата

-Камп за спорт и млади во Охрид

-Ликовна колонија во Крушево

-Поетски иселенички средби

-Учество на Златно Славејче/Детски фестивал

-Иселенички Фолклорен Фестивал

 

  Права и положба

– Посети на иселенички организации

-Поддршка на активности  во средините каде што живеат иселениците (изложби, концерти, литературни настапи и иселенички средби)

 

 Интегрирање на иселениците во општествениот живот на Република Северна Македонија

-Изготвување на прирачник со информации од економски или правен карактер

-Иселеничка Конференција

 

Програмата УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВРСКИТЕ СО ИСЕЛЕНИШТВОТО произлегува од

           *Стратешките  приоритети на Владата на Р.С. Македонија  содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2022 година    донесена нашеесет и седмата седница на Владата, одржана на 27 април 2021 година.

     –   Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните

–           Квалитетно образование достапно за сите согласно побарувачката на пазарот на трудот, развој и унапредување на културата и спортот

 

            * Приоритетните цели  содржани во Одлуката за стратешки приоритети за 2022 година донесена на шеесет и седмата седница на Владата, одржана на 27 април 2021 година.

      –   Континуиран ангажман околу дијаспората, одржување средби со користење на средствата за електронска комуникација и разговори од информативен карактер преку кои би биле редовно запознаени за нашите активности и планови за економски развој

      –   Унапредување, промоција и заштита на културното творештво, културното наследство, идентитет и културните дејности на европско ниво.

       –    Стимулирање на креативниот уметнички потенцијал на сите граѓани на Република Северна Македонија, независно од нивната етничка, верска, идеолошка, политичка,социјална, родова и старосна припадност.

 

Од потпрограмата  Културен развој на иселениците со цел поттикнување и помагање за одржување на националниот, културниот, образовниот и јазичниот идентитет на иселениците, пред се за најмладата генерација на иселеници од Македонија во 2022 година предвидени се следните проектни активности:

-Летна Школа по мајчин јазик во Охрид

-Виртуелна настава по мајчин јазик во текот на цела учебна година, со цел поттикнување за учење на мајчиниот јазик преку далечина, наменета за децата на иселениците

-Доделување награда ,,Стојан Христов,, во рамки на манифестација Струшки вечери на поезијата

-Камп за спрт и млади во Струга

-Ликовна колонија

-Иселенички Фолколорен фестивал

 

           Права и положба

Со постојана комуникација со иселениците и следење на нивните активности Агенцијата за иселеништво преку соработка со сродни институции во рамки на надлежностите, се грижи за подобрување на состојбите на иселениците, правата во земјите каде што живеат и работат, решавање на проблемите и потребите преку одржување на конференции и собири со претставници на иселенички организации и отварање на прашањата за олеснување на процедурите за вадење на лични документи и други потреби. Во таа насока предвидени се следните активности

 1.  Поддршка на активности  во средините каде што живеат иселениците (изложби, концерти, литературни настапи и иселенички средби)
 2. Поддршка на иселенички настани од различен карактер во државата
 3. Годишна виртуелна иселеничка конференција

 

           Интегрирање на иселениците од Македонија во општествениот живот на Република Северна Македонија

Со цел да се добијат пореални информации  Агенцијата за иселеништво  во соработка со други државни органи и локални самоуправи во текот на 2022 година ќе  врши континуирано прибирање на податоци за можности и услови  за инвестирање и информации за бизниси на иселениците  со тенденција на префрлување на истите во Република Северна Македонија, што ќе придонесе до отварање на нови работни места и економски развој. Со цел интегрирање на иселениците од Македонија во општествениот живот на Република Македонија, унапредување на врските со иселеничките организации и вклучување на иселениците во јавниот,  економскиот и културниот  живот во државата предвидени се следните активности

 

1.Иселеничка годишна конференција со различни панел дискусии

Потпрограма 1: Културен развој на иселениците

Активност 1.

Летна школа по мајчин јазик

Одговорни

Консултирани

2022-2026

Потребни ресурси

Почеток

(месец/година)

Крај

(месец/година)

човечки

Финансиски

MKД

-Ангажирање на 2 наставници за одржување на наставата по македонски и 1албански јазик

-Сместување на  45 особи (37 ученика и 8 возрасни)

-Превоз на наставници, придружници и организатори (Скопје-Охрид-Скопје)

-Превоз на ученици при посета на културно-историски споменици во Охрид

-Организирање на забавни активност(3 настани, караоке шоу, театарска претстава, едукативни работилници) тех. и марк. поддршка

-Печатење материјали  (папки,тефтери,пенкала,дипломи, промотивни материјали)

АИ

 

Февруари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-24

/јули

 

 

 

 

10

Македонски јазик/

Албански јазик

 

   30.000,00

 410.000,00

 

   20.000,00

   20 000,00

 

 

  120.000,00

 

  100.000,00

Вкупно за активност 1/2022

  700.000,00

 

Активност 2.

Настава по мајчин јазик од далечина

Одговорни

Консултирани

 

Временска рамка

2022-2026

 

Потребни ресурси

 

Почеток

(месец/година)

Крај

(месец/година)

човечки

Финансиски

MKД

 

 

2-наставника

1-наставник по македонски јазик

1-наставник по албански јазик        

АИ

Биро за развој на образование

јануари

декември

 

 

 

  5

 

130.000,00

 

Вкупно за активност 2/2022 година

130.000,00

 

Активност 3.

–  Награда „Стојан Христов“ Манифестација -Струшки вечери на поезијата

 

Одговорни

Консултирани

2022-2026

Потребни ресурси

 

Почеток

2022

(месец/година)

Крај

2022

(месец/година)

човечки

Финансиски

MKД

 

 -Хонорар за Комисијата за избор на книга поезија на автор иселеник,

– Награда ,,Стојан Христов

-Патни трошоци за претставници и промоција  на наградената книга поезија

АИ

Струшки вечери на поезијата

Март

Август

 

 

 

  5

 

       15 000,00

       35.000,00

        10.000,00

 

Вкупно за активност 3/2022година

      60.000,00

 

                             

 

 

 

Активност 4

Ликовна колонија

Одговорни

Консултирани

2022

Почеток

2022

(месец/година)

   2026

Крај

2022

(месец/година)

 

човечки

Потребни ресурси

финансиски

MKД

 

 

  Сместување за 10 ликовни уметници

  Трошоци за превоз

  Потребен ликовен материјал

  Каталог на уметнички дела

АИ

 

Февруари

 

 

 

 

 

 

 

Октомври

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

150.000,00

  30.000,00

  70.000,00

  50.000,00

Вкупно за активност 4/2022 година

300.000,00

 

  

Активност 5

Камп на спорт и дружење

Одговорни

Консултирани

2022

Почеток

2022

(месец/година)

2026

Крај

2022

(месец/година)

 

човечки

Потребни ресурси

финансиски

MKД

 

 

-сместување на  45 особи 37 ученици и 8 возрасни

-ангажирање на координатор и тренери

-набавка на опрема (топки, медали)

-превоз на придружници и кратки         екскурзии

-техничка поддршка за културно-забавни активности   

АИ

 

Февруари

 

 

 

 

 

 

Август

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 410.000,00

 

 

   60.000,00

   30.000,00

   60.000,00

 

 

 

Вкупно за активност 5/2022 година

  560.000,00

 

 

Активност 6

Иселенички фолклорен фестивал

Одговорни

Консултирани

2022

Почеток

2022

(месец/година)

2026

Крај

2022

(месец/година)

 

човечки

Потребни ресурси

финансиски

MKД

 

 

АИ

 

Февруари

 

 

 

 

 

Август

 

 

 

 

5

 

 

 

Вкупно за активност 6/2022 година

1.600,000,00

 

Показател за успешност: се зголемува бројот на пријавени деца на иселеници од Северна Македонија во 2021 г.  кои следеа настава  по мајчин јазик.

На проектот Летна Школа по мајчин јазик во Охрид, учествуваат 60 ученици од иселеништво и бројот секоја година расте.

Наставата по мајчин јазик се подигна на повисоко ниво поради континуирано снабдувања на училиштата во странство со учебен материјал и врвна соработка со наставниот кадар. Секое дете од иселеништво има сопствени учебници кои ги издаде, испечати и диструбуира Агенцијата за иселеништво. На он лине наставата се пријавуваат 7 ученици од неколку земји во светот и интересот за следната година е поголем.

Уметниците иселеници творат на мајчин јазик и имаат голем интерес да бидат дел од соодветни културни манифестации кои се одржуваат во Република Северна Македонија. 50 книги од македонски автори ја збогатија иселеничката ризница на книги во Агенцијата. Оваа година 7 автори со 8 книги конкурираа на Манифестацијата Струшки вечери на поезијата.

Интересот за учество на мултикултурни манифестации во средините каде живеат е зголемен поради поддршката со промотивен материјал која ја нуди Агенцијата за иселеништво и тоа: знамиња, кукли во носии, народни носии, постери од убавини на РСМ, книги, календари, привезоци, водичи и слично.

 

Потпрограма 2 Правата и положбата на иселениците

Активност 1

Посета на иселенички организации во местата каде живеат иселениците

Одговорни

Консултирани

2022

Почеток

2022

(месец/година)

2026

Крај

2022

(месец/година)

 

човечки

Потребни ресурси

финансиски

MKД

– Патни трошоци

   сместување

   авионски билети

   др трошоци

АИ

 

 

Февруари

 

 

 

Декември

 

5

 

 

500.000,00

Вкупно за активност 1/2022 година

  500.000,00

 

 

Активност 2

Поддршка на иселенички настан

Одговорни

Консултирани

2022

Почеток

2022

(месец/година)

2026

Крај

2022

(месец/година)

 

човечки

Потребни ресурси

финансиски

MKД

 

-Поддршка на културни настани

-Промотивни материјали

АИ

 

Февруари

 

 

 

 

 

Декември

 

 

 

 

5

 

 

100.000,00

200.000,00

Вкупно за активност 2/2022 година

300.000,00  

 

 

Показател за успешност: преку користење на современите алатки за брза комуникација се зајакнуват односите со иселениците и иселеничките организации, благодарение на интерсот за комуникација базата на иселенички организации во Агенцијата за иселеништво е околу 1000 здруженија.

Интересот за стекнување со македонско државјанство се зголемува, како и соработката со другите институции (МНР, МВР) во однос на олеснување и упростување на процедурите за стекнување со истото.

Со посетите во странство, се евидентирани проблемите и потребите на иселениците кои ги имаат во матичната држава и државите примачи со што се зголемува довербата и зајакнува соработката со иселеништвото.

  Преку следење на  политиките на државите примачи кон емиграцијата и лобирање за нивен подобар третман, иселениците уживаат поголеми права во сите сегменти во општеставата каде живеат и работат, поготово кога се однесува на држави од регионот по принцип на реципроцитет

 

Потпрограма 3: Реинтегрирање на иселениците

 

Активност 1

Иселеничка годишна конференција

Одговорни

Консултирани

2022

Почеток

2022

(месец/година)

2026

Крај

2022

(месец/година)

 

човечки

Потребни ресурси

финансиски

MKД

 

 

 

АИ

 

Јануари

Август

  7

 

 

 

Вкупно за активност 1/2022 година

950. 000,00

                 

 

Показател за успешност: Информираност на иселениците за политичките, економските и општите состојби во Република Северна Македонија и обезбедени услови за реинтегрираност на повратниците

Обезбедена бизнис клима за инвеститори, иселеници кои имаат интерес да инвестират во бизниси во Република Северна Македонија

Во соработка со Општините преку различни платформи претставени се стопанските капацитети и можностите за инвестирање

 

 

 

Програма за работа на Агенцијата за иселеништво за 2021

 

Приоритетите и целите на Агенцијата за иселеништво се насочени кон една единствена Програма „Унапредување на врските со иселеништвото“ реализирана преку 3 потпрограми:

 1. Културен развој
 2. Права и положба
 3. Интегрирање на иселениците

Културен развој на иселениците

 1. Летна Школа по мајчин јазик во Охрид
 2. Виртуелна настава по мајчин јазик во текот на цела учебна година, со цел поттикнување за учење на мајчиниот јазик преку далечина, наменета за децата на иселениците
 3. Виртуелна обука на наставниците од дијаспората
 4. Доделување награда ,,Стојан Христов,, во рамки на манифестација Струшки вечери на поезијата
 5. Печатење на книга од иселеник или иселеничка организација, избрана со Јавен повик,
 6. Камп за спорт и млади во Струга
 7. Туторијал за чекори на народни танци и ора

Права и положба

 1. Поддршка на активности во средините каде што живеат иселениците (изложби, концерти, литературни настапи и иселенички средби)
 2. Поддршка на иселенички настани од различен карактер во државата
 3. Годишна виртуелна конференција по избрана тема

Интегрирање на иселениците во општествениот живот на Република Северна Македонија

 1. Истражување на економските потенцијали за инвестирање по општини- на терен и преку on line состаноци
 2. Печатење на брошура “Успешни бизниси во Македонија од повратници“
 3. Изготвување на прирачник со информации за е-царина и царинските постапки за увоз/извоз за бизнис заедницата.

-Програмата Унапредување на врските со иселеништвото произлегува од

1.Стратешкиот приоритет на Владата на Република Северна Македонија содржани во Одлуката за стратешки приоритети за 2021 година (Сл.весник на РСМ бр. 243 од 9.10.2020)

 • Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните
 • Квалитетно образование достапно за сите согласно побарувачката на пазарот на трудот
 • Приоритетните цели содржани во Одлуката за стратешки приоритети за 2021 година (Сл.весник на РСМ бр. 243 од 9.10. 2020)

-Задржување на финансиската и макроекономска стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и на вработеноста

-Зајакнување на системот за заштита на македонскиот јазик и поддршка на литературното творештво

-Создавања вредности на толеранција, правичност, еднакви можности, признавање на различностите во мултикултурализмот и интеркултурната комуникација

Од потпрограмата Културен развој на иселениците со цел поттикнување и помагање за одржување на националниот, културниот, образовниот и јазичниот идентитет на иселениците, пред се за најмладата генерација на иселеници од Македонија во 2021 година предвидени се следните проектни активности:

 1. Летна Школа по мајчин јазик во Охрид
 2. Виртуелна настава по мајчин јазик во текот на цела учебна година, со цел поттикнување за учење на мајчиниот јазик преку далечина, наменета за децата на иселениците
 3. Виртуелна обука на наставниците од дијаспората
 4. Доделување награда ,,Стојан Христов,, во рамки на манифестација Струшки вечери на поезијата
 5. Печатење на книга од иселеник или иселеничка организација, избрана со Јавен повик,
 6. Камп за спрт и млади во Струга
 7. Туторијал за чекори на народни танци и ора

Права и положба

Со постојана комуникација со иселениците и следење на нивните активности Агенцијата за иселеништво преку соработка со сродни институции во рамки на надлежностите, се грижи за подобрување на состојбите на иселениците, правата во земјите каде што живеат и работат, решавање на проблемите и потребите преку одржување на конференции и собири со претставници на иселенички организации и отварање на прашањата за олеснување на процедурите за вадење на лични документи и други потреби. Во таа насока предвидени се следните активности

 1. Поддршка на активности во средините каде што живеат иселениците (изложби, концерти, литературни настапи и иселенички средби)
 2. Поддршка на иселенички настани од различен карактер во државата
 3. Годишна виртуелна иселеничка конференција

Интегрирање на иселениците од Македонија во општествениот живот на Република Северна Македонија

Со цел да се добијат пореални информации Агенцијата за иселеништво во соработка со други државни органи и локални самоуправи во текот на 2021 година ќе врши континуирано прибирање на податоци за можности и услови за инвестирање и информации за бизниси на иселениците со тенденција на префрлување на истите во Република Северна Македонија, што ќе придонесе до отварање на нови работни места и економски развој. Со цел интегрирање на иселениците од Македонија во општествениот живот на Република Македонија, унапредување на врските со иселеничките организации и вклучување на иселениците во јавниот, економскиот и културниот живот во државата предвидени се следните активности

 1. Истражување на економските потенцијали за инвестирање по општини- на терен и преку on line состаноци
 2. Печатење на брошура “Успешни бизниси во Македонија од повратници“
 3. Изготвување на прирачник со информации за е-царина и царинските постапки за увоз/извоз за бизнис заедницата.