Листа на информации од јавен карактер

0
1398

Барањата може да се достават до службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер: во канцеларија, на e-mail, телефон, на адресата на Агенцијата за иселеништво.

 

Во Агенцијата за иселеништво за давање на информации од јавен карактер  назначени се административните службеници:

Виолета Секулова vikis@minisel.gov.mk 075 358 834

Дора Ангелова dora@minisel.gov.mk 3118 633

Податоци за органот:

Агенцијата за иселеништво

ул.Македонија бр. 19, 1000

Скопје

тел: + 389 2 3118 633

e-mail info@minisel.gov.mk

web: www.minisel.gov.mk

БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА ЗА 2021 

БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА ЗА 2022 (страна 419)

Годишни планови за јавни набавки