Листа на информации од јавен карактер

0
1682

Барањата може да се достават до службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер: во канцеларија, на e-mail, телефон, на адресата на Агенцијата за иселеништво.

 

Во Агенцијата за иселеништво за давање на информации од јавен карактер  назначени се административните службеници:

Виолета Секулова vikis@minisel.gov.mk 075 358 834

Дора Ангелова dora@minisel.gov.mk 3118 633

Податоци за органот:

Агенцијата за иселеништво

ул.Македонија бр. 19, 1000

Скопје

тел: + 389 2 3118 633

e-mail info@minisel.gov.mk

web: www.minisel.gov.mk

БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА ЗА 2021 

БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА ЗА 2022 (страна 419)

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2022 ГОДИНА

 

БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА ЗА 2023 (страна 415)

Годишни планови за јавни набавки