Plani strategjik 2023- 2027

0
529

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

AGJENCIA PËR EMIGRACION

PLANI STRATEGJIK

I AGJENCISË SË EMIGRACIONIT

2023-2027

Shkup, 2022

 • HYRJE

 

Plani strategjik i Agjencisë së emigracionit është plan afatmesëm i aktiviteteve për periudhën 2023-2027, i cili paraqet bazë për definimin dhe realizimin i qellimeve të përgjithshme dhe konkrete të Agjencisë, në pajtim me Vendimin për përcaktimin e prioriteteve strategjike të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2023 miratuar më datë 25 maj 2022, (Gazetën zyrtare e RMV-së, nr.122 prej më 30.5.2022).

Në pajtim me sistemin integral të planifikmit dhe buxhetimit, ky Plan Stategjik është dokument shoqërues i përllogaritjes buxhetore i Agjencisë së emigracionit për vitin 2023, në pajtim me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për buxhet nga data 28.12.2012.

Plani strategjik për vitin 2023-2027 i Agjencisë së emigracionit përbëhet prej qëllimeve dhe detyrave të njësive organizative dhe të Agjencisë në tërësi, aktiviteteve për realizimin e këtyre qëllimeve, si dhe efekteve dhe rezultateve të tyre.

Përmes realizimit të aktiviteteve nga Plani strategjik, Agjencia për emigracion duhet t’i përgjigjet obligimeve që dalin nga kompetencat e saj të vërtetuar me Ligjin për organizimin e punës të organeve të administratës shtetërore, Programin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Konkluzionet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 

 • ANALIZA E GJENDJES

Duke pasur parasysh prioritetet dhe qëllimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, rritjen e numrit të personave migruar, trendin e largimit të kuadrit të ri, trajtimin dhe politikat e vendeve pranuese ndaj tyre, si dhe nevojat dhe pritshmëritë e tyre nga vendi amë, Agjencia për emigracion ka për qëllim të sigurojë krijimin e politikave përkatëse për mbajtjen e lidhjeve të mërgimtarëve me Republikën e Maqedonisë së Veriut, përmes aktiviteteve programore, para se gjithash duke shfrytëzuar të gjitha mjetet teknike moderne për përcjellje të shpejtë të informatave, dhe në dobi të mërgimtarëve si shfrytëzues të fundit dhe Republika e Maqdonisë së Veriut si vend amë me një fluks të madh të remitencave pikërisht nga kjo kategori e qytetarëve.

 

Të gjitha aktivitetet e Agjencisë së emigracionit si organ i pavarur, janë në pajtim me kompetencat e shkruara në nenin 31 të Ligjit për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore.

 

1.2.1 Zhvillimi historik

 

Me Ligjin për organez e administratës shtetërore (Gaz.zyrtare 63/30.12.1998) me dekret është sjellur, kompetencat dhe punën e Entit për mërgimtarët u krijua  Ministria e Emigracionit të cilët do të kryejë detyrat që kishin të bëjnë me pozitën dhe të drejtat e mërgimtarëve: të ndihmojë në zhvillimin e tyre kulturor dhe të avancojë lidhjet me ta dhe organizatat e tyre, kujdeset për njohjen e vazhdueshme me gjendjen në Vend, krijimin e kushteve për kthimin e mërgimtarëve, krijimin e kushteve për përfshirjen e mërgimtarëve në jetën publike dhe ekonomike të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe punë tjera të përcaktuara me Ligj.

 

Në vitin 2000, me Ligjin për organizimin e punës së organeve të administratës shtetërore (Gaz. Zyrtare 58/2000) përcaktohet organizimi, kompetencat dhe punët e organeve të administratës shtetërore, ku Ministria e Emigracionit transformohet në Agjenci të emigracionit si organ i pavarur të administratës shtetërore të ligjit, i cili përgjigjet para Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në nenin 31 të Ligjit, kompetencat e dhëna Agjencisë:

Agjencia për emigracion kryen punët që ka të bëjnë me pozitën dhe të drejtat e mërgimtarëve; ndihmon në zhvillimin e tyre kulturor dhe avancimin e lidhjeve me ta dhe organizatat e tyre; njohjen e mërgimtarëve me gjendjen në Republikën e Maqedonisë së Veriut; krijimin e kushteve për kthimin e mërgimtarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut; krijimin e kushteve për përfshirjen e mërgimtarëve në jetën publike dhe ekonomike në Republikën e Maqedonisë së Veriut  dhe kryen edhe punët tjera të përcaktuar me ligj.

 

Në mbledhjen  e dytë të Qeverisë, të mbajtur më 05.09.2006, është sjellur Përfundim, me të cilin Agjencinë për Emigracion e detyron për veprimin e mëtutjeshëm të tyre që të drejtoj kontaktet në vend me pjestarët e diasporës maqedonase, ndërsa përmes zhvillimit të rrjetit sistematik me njësit e pushtetin qendror, si dhe lokal dhe veçanti me bashkësitë e njësive të vetëqeverisjes lokale që të përcillet si qendër përmes të cilës diaspora maqedonase do të marr ndihmes profesionale dhe teknike cilësore në procesin e investimit në kapacitet ekonomike të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe  veçanti në  planin e importit të prodhimeve maqedonase në vendet ku kanë migruar.

 

1.2.2. Analiza e kornizës juridike

 

Me Ligjin për punën dhe organizimin e organeve të administratës shtetërore Gaz. zyrtare 58/2000, neni 31, përcaktohen kompetencat dhe punët e Agjencisë për emigracion.

 

1.2.3 Analiza e gjendjes në fushën e veprimit dhe kushtet në të cilat kryhen

 

Agjencia për emigracion ka një fushë komplekse të veprimit edhe atë:

 

Mbështetje të pozitës dhe të drejtës së mërgimtarëve, zhvillimin kulturor, arsimimin, informimin e mërgimtarëve, realizimin e komunikimit dhe mundësitë për kthimin dhe integrimin e tyre jo vetëm në shtetin pranues por edhe në shtetin amë.

Agjencia nuk është kompetente që të kujdeset vetëm për qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, por për të gjithë ata të cilët kanë origjinë nga Maqedonia ose ka migruar nga këto hapësira, pa dallim se ndonjëherë ka pasur apo nuk ka poseduar shtetësi maqedonase. Gjithashtu në kompetencë të Agjencisë janë edhe mërgimtarët me origjinë maqedonase të cilët vijnë nga vendet jashtë kufijve të Repubikës së Maqedonisë së Veriut.

 

Në kompetencë të Agjencisë së emigracionit janë edhe gjenerata e dytë, e tretë dhe katërt e maqedonasve të cilët jetojnë në vende të jashtme dhe të cilët asnjëherë nuk janë pajisur me shtetësi maqedonase.

 

Pakicat maqedonase në shtetet fqinje nuk janë në kompetencë të Agjencisë së emigracionit, sepse është popullësi autoktone dhe është në kompetencë të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Me përjashtim këtu bëhet fjalë për Maqedonasit të cilët jetojnë dhe punojnë në Republikën e Sërbisë.

 

Duke marrë parasysh se mërgimtarët janë të grupuar  kryesisht në forma të organizuara ndryshme, aktivitetet dhe projektet e Agjencisë së emigracionit kryesisht janë të orientuara për organizatat e mërgimtarëve.

 

Kompetencat për mbështetjen e pozitës dhe të drejtat e mërgimtarëve, AE i realizon përmes:

 

-Nxitjes së mërgimtarëve për të fituar shtetësi maqedonase.

 

-Informimit për mundësinë e përfshirjes në jetën e përditëshme politike dhe ekonomike në vend.

 

-Mbledhjes së të dhënave për problemet dhe nevojat me të cilët ballafaqohen mërgimtarët në vendet ku ata jetojnë.

 

-Njekjen e politikave të vendeve pranues ndaj emigantëve.

 

-Informimin me kushtet për investim dhe transferimin e biznesit në Republikën e Maqedonisë së  Veriut.

 

Kompetencat për zhvillim kulturor të mërgimtarëve realizohen përmes: projekteve që përforcojnë identitetin, posaçërisht në pjesën e kultivimit dhe mësimit të gjuhës amtare.

 

-mbështetjes së aktiviteteve në lidhje me krijimin e veprave letrare në gjuhën amtare.

 

-mbështetjes së manifestimeve kulturore në të cilat promovohet Republika e Maqedonisë së Veriut.

 

-mbështetjes së shkollave në gjuhën amtare në mbarë botën.

 

Avansimi i lidhjeve me mërgimtarët kryhet me ndihmën e mjeteve teknike bashëkohore, përmes aplikacioneve online, platformave, faqes së internetit, fcb profileve, krijimin e bazës së adresave elektronike të mërgimtarëve dhe organizatave, që mundëson këmbim më të lehtë dhe më të shpejtë te informacionit për mërgimtarët me vendin amë dhe anasjelltas.

 

1.2.4  Infrastruktura e lokacionit

Hapësirat  në të cilën është vednosur Agjencia për Emigracion janë me qira. Mobiljet e zyrave dhe IT është në pronësi të Agjencisë së Emigracionit.

 

Posedon tre automjete të dhëna nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Burimet matriale të cilat Agjencia i ka në disponim në kuadër të njësisë organizative të brendshme janë: zyra të pajisura në një kat me qira në ndërtesë, linja telefonike, IT pajisje me lidhje intereneti dhe dy automobila në gjendje për vozitje.

 

1.2.5 Burimet finansiare

 

Të gjitha aktivitetet projektuese në pajtim me kompetencat e Agjencisë së emigracionit që u dedikohen mërgimtarëve financohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, nëpërmjet

 

-Llogarisë buxhetore të rregullt dhe

-Llogari nga vetëfinansimi i aktiviteteve

Me rritjen e trendit të shpërnguljes, poashtu rritet edhe nevoja për projektet dhe aktivitetet janë në rritje, ndërsa për ta Agjencia ka nevojë për rritjen e mjeteve buxhetore.

 

1.2.6 Burimet njerëzore

Me Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës vërtetohet numri i përgjithshëm i nëpunsve administrativ, radhitja dhe përshkrimi i vendeve të punës në njësi organizuese që nevojiten për kryerjen e punëve në kompetencë të Agjencisë së emigracionit.

 

Me Agjencinë për emigracion udhëheq Drejtori dhe zëvendës i drejtorit të cilët zgjidhen dhe janë të emëruarit e  Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 

Agjencia për emigracion numron 16 nënpunsa administrativ, të  ndarë në 2 (dy) sektore dhe 5 (pesë) njësi:

1.-Sektori për çështje juridike, ekonomike dhe riintegrimin e mërgimtarëve nga Maqedonia e Veriut

 • Njësia për çështje juridike
 • Njësia për çështje ekonomike dhe re-integrimin e mërgimtarëve

 

2.Sektori për mbajtjen e lidhjeve me mërgatën, informim dhe zhvillim kulturor të mërgimtarëve

2.1-Njësia për komunikim dhe informim

2.2.-Njësia për zhvillim kulturor të mërgatës

2.3-Njësia për marrëdhënie me publikun

 

Si njësi të posaçme janë:

 

3.-Njësia për çështje finansiare

 

Meqë numri i të punësuarve është i vogël dhe jo i mjaftueshëm për tu përgjigjur cilësor në kërkesat e mërgmtarëve, Agjencia për emigracion ka vendosur theks të posaçëm arritjen e efikasitetit të dëshiruar në administrimin dhe udhëheqjen, planifikimin strategjike dhe veprimin, fitimin e besimit dhe respektit tek mërgimtarët si palë kryesore preokupimit. Nga personat profesional është e nevojshme me IT kapacitetet, ndërsa në Sektorin juridik  janë të nevojshme më shumë jurist

 

1.2.7 Bshkëpunimi me institucione të tjera

 

Agjencia për Emigracion është organ i pavarur i cili drejtpërdrejt i përgjigjet  Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 

Gjatë realizimit të progarameve të saja, bashkëpunon me shumë institucione dhe organe të tjera edhe atë:

Ministrinë e Punëve të Jashtme

 

Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës

 

Ministrinë e Ekonomisë

 

BNJVL

 

Vetëqeverisjet lokale në Rrepublikë

 

Agjencinë për Promovim dhe Përkrahje të Turizmit

 

Ministrinë Kulturës

 

Ministrinë për Shoqëri Informatike dhe Administratë

 

Fondin për Sigurim Pensional dhe Invalidor

 

Përfaqësitë Diplomatike-Konsullore të RMV-së në botë

 

Sektorin joqeveritar

 

1.2.8 ANALIZA E PËRGJITHSHME

 

 

PËRPARËSITË

Agjencia për emigracion është organ i pavarur në cilësi të personit juridik, me të drejta, obligime dhe përgjegjësi të përcaktuara me ligj.

Është miratuar Strategjia nacionale për bashkëpunim me diasporën në vitin 2019.

Në pajtim me Planin aksional të Strategjisë nacionale për bashkëpunim me diasporën, Agjencia për emigracion i realizon të gjitha aktivitetet ku paraqitet si bartës i të njejtëve.

Për punën e saj dërgon raport deri te Kabineti i Ministrit të angazhuar për diasporë, Qeveria dhe sipas nevojës  edhe te Ministria e Punëve të Jashtme.

Ka mision dhe vizion të definuar

Rreziqe të indentifikuara në punën dhe administrimin e aktiv me to me qëllim të përmirësimit të funksionimit në përgjithësi.

Plotësim të mjaftueshëm të vendeve të punës me ekzekutues.

Komunikim dhe bashkëpunim të mirë ndërmjet punonjësve

Vendosje të rrjetiti të mirë me mërgimtarët dhe organizatat e mërgimtarëve

Vendosje të rrjetit  dhe bashkëpunimit me institucionet përkatëse

Posedim të ueb faqes personale së internetit me informacione të pasura për nevojat e mërgimtarëve si shfrytëzues më të rëndësihëm

Sigurim të kushteve të përshtatshme të punës për punonjësit

DOBËSITË

Para se gjithash nevojitet rritje e buxhetit për kryerjen cilësore të aktiviteteve në kuadër të kompetencave.

Për më tepër Agjencia për emigracion ka kompetencë të përcaktuar ligjore në Ligjin për organizimin dhe punën në organeve të Administratës shtetërore (kompetencë e përgjithshme), nevojitet miratim i një Ligji special, i cili do të rregillojë çështjet që kanë të bëjë me diasporën.

Në të njëjtën kohë, me rritjen e numrit të personave të shpërngulur dhe nevojat e tyre në më shumë sektorë në vend, krijohet nevoja për formimin e Ministrisë së Diasporës, i cili do te trajtojë diasporën në tërësi.

Nevojitet përfshirja e diasporës si problematikë e veçantë në Prioritet dhe qëllimet strategjikë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, që të mund Agjecia e Emigracionit të bëjë thirrje dhe t’i bashkërendojë të gjitha aktivitetet e saj me të njejtët.

Edhe pse është miratuear Strategjia nacionale për bashkëpunim me diasporën, shumë aktivitete që janë praparë në Planin aksional, ku bartës janë organe të tjera, nuk janë realizuar.

Janë sigurur kushte dhe hapsira për punë por të njejtat nuk janë pronë e tyre, por me qira, për të cilat ndahet një pjesë e madhe nga Buxheti. Nëse, Qeveria e siguron Agjencinë me hapësira, do të ketë më shumë mjete financiare për përkrahje të mërgimtarëve.

Punonjësit shumë pak janë të përfshirë në trajnime. Nevojitet interes më i madh dhe komunikim më i shpeshtë me organizatorët e trajnimeve.

Shumë institucione prej të cilëve varet zgjidhja e shumë çështjeve të diasporës, nuk kanë interes dhe dëgjim për bashkëpunim.

MUNDËSITË

Akivitete për rritjen e buxhetit të Agjencisë me qëllim të forcimit të kapaciteteve administrativve, përmirësimi i kushteve matriale dhe teknike, si dhe realizimi i projekteteve dhe aktiviteteve të cilët kërkojnë më shumë mjete financiare.

Krijimin e bazës ligjore me të cilën përcaktohen kompetencat e Agjencionit për Emigracion

Trajnime më të shpeshta dhe motivim të punonjësve në vazhdimësi për përsosje profesionale

Sigurimin e hapësirave personale për t’iu shmangur harxhimeve për qira e cila tërheq një pjesë të madhe nga buxheti i Agjencisë

Përforcimi i marrdhënieve me institucionet tjera të ndërlidhura për zgjidhjen më të lehtë të çëshjteve të mërgimtarëve

Përforëcimi i marrdhënieve me organizatat e mërgimtarëve dhe ngritja e bashkëpunimit në nivel më të lartë

Të punohet në njohjen dhe promovimin e Agjencisë së emigracionit

Informim më të madh të mërgimtarëve për punën dhe kompetencat e Agjencisë së emigracionit

KËRCNIMET

Mjetete finasirare të miratuara pamjaftueshëm ose të pamiratuara për realizimin e aktiviteteve të planifikuara në lidhje me kompetencat e Agjencisë dhe në favor të mërgatës

Mbyllja e kufijve për arsye të Kovid 19 dhe ndërprerja në vazhdimësi e kmunikimt dhe bashkëpunimit me mërgimtarët dhe organizatat e mërgimtarëve

Vazhdimi i gjendjes me pandeminë të shkaktuar nga Kovid 19 dhe pasiguria se vallë do të realizohen projektet dhe aktivitetet e planifikuara, për të cilët ndahen mjete financiare nga Buxheti.

Numri i pamjaftueshëm i nënpunësve administrativ të trajnuar për arsye të mos realizimit të trajnimeve gjenerikë nga ana e ministrisë kompetente

Mungesë e kuadrit juridik në sektorin juridik dhe mungesa e njësisë së IT dhe kuadrove prefesional në të njejtin

 

 

1.2.9 Analizë e palëve të interesuara (Stakeholders)

Palët e interesuara                  Interesi për AE                Ndikimi i  AE

Mërgimtarët                                         i madh                         i madh

 

Organizatat e mërgimtarëve               i madh                         i madh

 

Bashkësitë fetare                                i madh                         i madh

 

Institucionet kulturore                         i madh                         i madh

 

Institucionet ndërkombëtare               i madh                         i madh

 

Vetëqeverisjet lokale                         i mesëm                       i mesëm

 

Mediumet                                          i mesëm                       i mesëm

 

1.2.10 Identifikimin e rreziqeve

 

Për shkak  buxhetit të vogël shumë kërkesa dhe nevojat e mërgimtarëve mbeten të parealizuar, për këtë arsye e humbim besimin dhe komunikimin e krijuar me mërgimtarët.

 

Për shkak të pandemisë me Kovid 19 shumë aktivitete të projektuar nuk patën interes të mjaftueshëm nga mërgimtarët dhe për këtë u paraqit rrezik të humbjes së bashkëpunimit në vazhdimësi.

Për shkak krizës ekonomike dhe finansiare në botë, pjesëmarrja e mërgimtarëve në shtet është më i vogël si dhe finansimi i tyre dhe investimi në shtet.

 

Për shkak të masave të vendosura kundër Kovidit 19 projektet, në të gjitha shtetet në botë, aktivitetet e mërgimtarëve në kuadër të organizimeve kanë qenë të reduktuara në minimum, që nënkupton në zvogëlimin e projekteve dhe në drejtim për bashkëpunimin dhe mbështjen nga ana e Agjencisë së Emigracionit.

 

1.3.MISIONI

 

Agjencia për emigracion është organ i administratës shtetërore, qëllimi kryesor i të cilës është nxitja dhe ndihma në ruajtjen e identitetit kombëtar të mërgimtarëve, përmes kultivimit të gjuhës amtare dhe kulturës së mërgimtarëve në vendet ku jetojnë, si dhe integrimi në jetën shoqërore të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe inkuadrimi i tyre në jetën publike dhe ekonomike.

1.4. VIZIONI

 

Ruajtja e identitetit kombëtar dhe integrimi i mërgimtarëve në jetën shoqërore, ekonomike dhe kulturore në Republikën e Maqedonisë së Veriut si dhe thellimi i bashkëpunimit të mërgimtarëve me vendin amë.

 

1.5  DETYRAT DHE OBLIGIMET

 

Detyrat dhe obligimet e Agjencisë së emigracionit janë të përcaktar me Ligjin për punën dhe organizimin e organeve të administratës shtetërore dhe ato janë në funksion të:

 

– avansimin e pozitës dhe të të drejtat e mërgimtarëve;

 

-nxitjen e  zhvillimit kulturor të mërgimtarëve,

 

-informimin e mërgimtarëve me gjendjen në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe përparimin e lidhjeve me ta dhe organizatat e tyre,

 

-krijimin e kushteve për ri-integrimin e mërgimtarëve dhe përfshirjes së tyre në jetën publike dhe ekonomike në Republikën e Maqedonisë së Veriut,

 

-realizimin e kontakteve në vend, me pjestarët e mërgimtarëve të Maqedonisë së Veriut përmes mbajtjes së rrjetit sistematik me njësitë e pushtetit qendror, lokal dhe bashkësitë e njësive të vetëqeverisjes lokale dhe dhënies së ndihmës teknike profesionale mërgimtarëve në procesin e investimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

 

1.6. SPECIFIKA E AGJENCISË SË EMIGRACIONIT

 

Agjencia e Emigracionit është organ i pavarur i admnistratës shtetërore i cili  ka kompetencë ligjore eksluzive – kujdesin për pozitën dhe të drejtat dhe interesat e mërgimtarëve, pa dallim se a janë ose nuk janë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të përkatësisë së tyre etnike.

 

1.7. STRUKTURA E AGJENCISË SË EMIGRACIONIT

 

Me Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës përcaktohet numri i përgjithshëm i nënpunësve shtetëror si dhe puntorët të cilët nuk kanë status të nënpunësit shtetëror, renditja dhe përshkrimi i vendeve të punës sipas njësive organizative që janë të nevojshme për kryerjen e punëve në kompetencë të Agjencisë së emigracionit.

 

Me Agjencinë e Emigracionit udhëheq Drejtori dhe Zëvendësdrejtori të cilët janë funksionarë të zgjedhur dhe të emëruar të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 

Njësitë organizative në Agjencionin e Emigracionit janë:

 

 • Sektori për Çështje Juridike dhe Ekonomike dhe Riintegrimi të Mërgimtarëve nga Maqedonia e Veriut,

 

1.1-Njësia për Çështje Juridike

 

1.2-Njësia për Çështje Financiare dhe Riintegrimi të Mërgimtarëve

 

 • Sektori për Mirëmbajtje të Lidhjeve me Mërgatën, Informimin dhe Zhvillimin Kulturor të Mërgimtarëve

 

2.1-Njësia për Komunikim dhe Informim

 

2.2.-Njësia për Zhvilim Kulturor të Mërgimtarëve

 

2.3.- Njësia për marrëdhënie me publikun

 

Njësi të posaçme janë:

 

 1. Njësia për Çështje Finaciare dhe

 

1.8. MARRËDHËNIE ME ORGANET NË PËRBËRJE

 

Agjencia për emigracion në pajtim me Ligjin për organizimin dhe punën e administratës shtetërore është institucion i pavarur  dhe nuk ka organe në përbërjen e saj.

 

1.9. PRIORITETET DHE QËLLIMET E AGJENCISË SË EMIGRACIONIT

 

Prioritetet strategjike të Agjencisë së emigracionit janë:

 

* 1 Ruajta e identitetit  kombëtar te mrëgimtarët

Në funksion të prioritetit të lartëpërmendur realizohen qelimet në vijim:

 • -Përforcimi i cilësisë së mësimit të gjuhës amtare në mërgatë

 

 • –Interesimi i shtuar për mësimin e gjuhës amtare në mërgatë nga ana e fëmijëve të mërgimtarëve
 • Nxitja e Krijimit në gjuhën amtare

 

 • –Interesimi i shtuar për atdheun dhe promovimi i kulturës maqedonase në mërgatë

 

*2  Mbrojtja e pozitës dhe të drejtave të mërgimtarëve       

 

Në funksion të prioritetit të lartëpërmendur zhvillohen qëllimet në vijim:

 

2.1 –Avancimi i lidhjeve me mërgimtarët dhe komunikimi i avancuar

 

2.2 – Ritja e bazës së të dhënave për mërgimtarët  dhe mapimi  i tyre

 

*3 Inegrimi i mërgimtarëve

 

3.1-Ritje e informimit të mërgimtarëve

 

3.2- Të forcohet motivimi për kthim dhe investim në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

 

 • PASQYRË E REZULTATEVE TË ARRITURA PËR VITIN PRARAPRAK 2021

 

Agjencia për Emigracion në vitin 2021 përmes programit, -Avansimi i lidhjeve me mërgimtarët, i ka realizuar projekt aktivitete të përcaktuar në Planin strategjike dhe Programi vjetor për punë.

Zhvillimi kulturor të mërgimtarëve

Për shkak të pandemisë me Kovid 19 dhe rekomandimet nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Shkolla verore në gjuhën amtare  e cila tradicionalisht mbahet për çdo vit në Ohër dhe në këtë marrin pjesë një numër i madh i fëmijëve të mërgimtarëve nga Maqedonia e Veriut, këtë vit dhe në vitin paraprakë 2020 nuk është mbajtur. Akoma që nga fillimi i vitit të organizon mësim në gjuhën amtare gjatë tërë vitit shkollor në gjuhën maqedonase dhe shqipe. Mënyra e realizimit të mësimit ishte pranuar nga fëmijët  ku morën pjesë 80 nxënës gjatë tërë vitit. Mësimi filloi të realizohet prej muajit mars deri më qershor dhe do të vazhdon të realizohet në shtator deri më dhjetor. Ky lloj i mësimit u mundëson të marrin pjesë fëmijët të cilët kanë dëshirë për mësimin e gjuhës amtare edhe në vendet ku Ministria e Arsmit dhe Shkencës nuk ka mësim të organizuar në gjuhën amtare.

 

-Në vazhdim është të mbajtur trajnim virtual për mësimdhënësit të cilën është promovuar programi mësimor nga  Byroja për zhvllimin e arsimit për mësimin plotësues në mërgatë.

 

-Me qëllim që të motivohen mërgimtarët për krijimin e gjuhës amtare dhe botimin e librave të mërgimtarëve. Më 23 qershorë, në Shkup do të mbahet promovimi i librit të mërgimtarit.

 

-Furnizimi me librat, lektyrat dhe tekste ndihmëse në gjuhën maqedonase dhe shqipe për shkollat në diasporë.

-Në Mbrëmjet strugane të poezisë tradicionalisht ndan çmimin “Stojan Hristov” për librin poezisë më të mirë të shkruar nga mërgimtari.

 

Pozita dhe të drejtat e mërgimtarëve

 • Përmes mbështetjes së aktiviteteve të mërgimtarëve në mjediset ku ato jetojnë dhe mbjanë takimet e mërgimtarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Agjencia merrë pjesë në mbajtjen e manifetimeve kulturore të mërgimtarëve në Lubonjë dhe Rashçe të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 

-Agjencia për Emigracion për arsye të gjendjes me pandemin Kovid 19, nuk i kishim të paraparë dhe duheshte të takimet të drejtpërdrejta me mërgimtarët. Të gjithë takimet janë realizuar përmes platformës tims dhe zoom.

 

Më 22 qeshorë 2021 në bashkëpunim me Entin Shtetërorë të Statistikës me Evropën është mbajtur Konferencë-Regjistrimi në diasporë, ku u njoftuan mërgimtarët me mënyrën e realizimit të regjistrimit.

 

Konferanca me temën Regjistrimi në diasporë, më 23 dh 24 gusht mbahet online dhe me mërgimtarët në Australi dhe SHBA.

Më 7 korrik 2021 u mbjat online Konferenca me këshillin inicues nga Shtutgarti, Gjermani në lidhje me përmirësimin e sherbimeve nga ana e përfaqësive konsullore në Gjermani.

 

Integrimin e mërgimtarëve

Gjatë kësaj periudhe prej fillim të vitit Agjencia për Emigracionit realizoi vizita të komunave dhe takime me kryetarët e komunave me qëllim të grumbulimit të informacioneve për resurset potencile dhe deget ekonomike si mundësitë për investime në ta nga ana e mërgimtarëve tanë.

 • PASQYRË E REALIZIMIT TË PROGRAMIT GJATË VITIT 2022

 

Agjencia për emigracion  në vitin 2022 përmes programit,- Avansimi i lidhjeve me mërgatën, ka realizuar projekte dhe aktvitete vijuese të përcaktuar në Planin strategjik dhe Programin vjetor të punës.

 

 

Zhvillimi kulturor i mërgimtarëve

 1. Nga data 11 deri në 19 qershorë në Krushevë u mbajt KOLONIA ARTISTIKE në të cilën morën pjesë 11 piktorë artistikë nga mërgata. Qëllimi ishte rrjetizimi, vendosjen e bashkëpunimit në të ardhmën dhe përforëcimin e lidhjeve me atdheun. Gjatë qëndrimit të pikotorëve artistikë ishin të pranuar nga kryetari i komunës së Krushevës, cilët në mediumet për takimin u theksua se projekte të këtij lloj janë të nevojshme për promovimin e Krushevës dhe rajonit. Piktorët duheshte të punojnë dy piktura, prej të cilëve njërin për veti ndërsa tjetrin pikturë për Agjencinë për Emigracion. Agjencia për Emgracion, pikturat nga Kolonia Artistike do ti donon në institucionet si në klinikën e fëmijëve ose shtëpitë ku do të pasurojë dhe zbukurojë ambientin.
 2. Nga dt. 3-9 korrik 2022, në Ohër u mbajt Kampi sportiv për fëmijët e mërgimtarëve. Gjatë qëndrimit në kamp morrën pjesë 13 fëmijë në shoqërim me trajnerët profesionist dhe profesorë të edukatës fizike, ku i trajnuan disiplinat sportive: futboll, basketboll, hendboll dhe not. Gjatë këtyre lojrave sportive, fëmijët kishin mundësi që të shoqërohen me fëmijët e klubeve nga qytetet tjera të Maqedonisë së Veriut. Përveç aktiviteteve sportive, fëmijët i kanë vizituar vendet kulturore dhe historike : Pllaoshnik, Kalanë e Samoilit, Shën. Jovan Kaneo dhe Amfiteatrin e vjetër.

 

 1. Nga dt. 20-24 qershor, në Ohër u mbajt Festivali folklorik i mërgimtarit, në kuadër të festivalit “Valet e Ohrit”. Në Festivalin folklorik të mërgimtarit morën pjesë 100 valltarë nga 5 (pesë) shoqëri folkorike të mërgimtarëve nga Serbia, Kroacia dhe Rumania. Ansamblet u prezentuan me valle dhe këngë burimore maqedone përmes pjesëmarrjes në dy ngjarje: më 22 korrik 2022 në qendrën e Ohrit dhe më 23 korrik 2022 në Amfiteatrin e vjetër. Gjatë kohës së ditëve të festivalit, ansamblet kishin mundësi të vizitojnë objektet të rëndësishme kulturore dhe historike në Ohër dhe të vizitojnë manastirin e Shën. Naumit.

 

 1. Nga dt.25-31 korrik 2022 në Ohër u mbajt Shkolla verore në gjuhën amtare për fëmijët e mërgatës. Ku patën mundësi të ndjekin mësimin 35 nxënës me mësim në gjuhën maqedone edhe përmes lojrave, kuizeve, puntorive dhe eskuzioneve, fëmijët mësuan alfabetin maqedon dhe elemente tjera bazë për simbolet, zakonet, kulturën dhe traditat. Nxënësit i kanë vizituar Pllaoshnikin, Kalanë e Samulit, Amfitietarin e vjetër dhe kishin ligjeratë të shkurt për artizanatet e Ohrit në puntoritë e familjes Filievi. Gjatë kohës së lirë nxënësit u shoqëroheshin përmes lojrave në ujë, notim, voljeboll, futboll dhe etj.

 

 1. Në Mbrëmjet Strugane të Poezisë, më datë 27 gusht 2022 do të ndan çmimin “Stojan Hristov” për poezinë më të mirë nga mërgimtari, të cilin e ndan Agjencia për Emigracion për çdo vit në kuadër të Manifestimit MSP-së. Këtë vit konkuruan 10 autor me 10 libra. Çmimin  do të ndahet në Strugë nga ana e drejtorit të Agjencisë.

 

 1. Në muajin Nëntor, Agjencia për Emigracion do të finansoi akomodimin dhe pjesëmarrjen e 5 fëmijëve nga mërgata në festivalin për fëmijë “ Bilbili i Artë” në Shkup.

 

 1. Agjencia për Emigracion në kuadër të mbështetjes për veprat letrare në mërgat, përgatitjet teknike dhe ka botuar 2 libra nga autorët mërgimtarë, me tirazh prej 100 kopje librash.

 

 1. Gjatë vitit janë promovuar 4 libra të mërgimtarëve edhe ato:

 

– Dragolub Siljanoski nga Osjeku pranë Shoqatës Braqa Milladinovci nga Osjeku, Republika  e Kroacisë

 

-Oliver Jovanovski, mërgimtari nga Melburni, Australi

 

-Ivica Çadikoviq, mërgimtari nga Suedia

 

-Julijana Tesija, mërgimtare nga Osijeku, Republika e Kroacisë.

 

 1. Në rrjedh është mësimi i gjuhës maqedone dhe shqipe në largësi, ku zhvillohet mësim gjatë tërë vitit shkollor, me nga 8 orë në javë dhe në të cilan ndjekin mbi 50 nxënës nëpër botë.

Pozita dhe të drejtat e mërgimtarëve

 

Përmes mbështetjes së aktiviteteve  të mërgimtarëve në mjediset ku jetojnë dhe ngjarjet me mërgimtarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Agjencia për Emigracion ka marrë pjesë në manifestimet kulturore të mërgimtarëve në Lubojnë dhe Rashçe në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

 

Gjatë vitit, drejtori i Agjencisë së Emigracionit i shoqëruar me punonjësit e Agjencisë ka realizuar vizita dhe takim pune me organizatat e mërgimtarëve në:

 

-Në Suedi, prej më datën 1-4 prill 2022

-Në Slloveni, prej më datën 19-22 maj 2022

-Në Malin e Zi, prej më datën 12-14 korrik 2022

 

Zëvendës i drejtorit të Agjencisë së Emigracionit ka realizuar takim zyrtar me bashkësitë shqiptare në SHBA, në periudhën prej më 20-30 mars 2022.

Integrimi i mërgimtarëve

 

Gjatë gjithë periudhës prej fillimit të vitit Agjencia për Emigracion ka realizuar vizita të komunave dhe takim me kryetarët e komunave me të vetmin qëllim për grumbullimin informacioneve për resurset potenciale dhe fusha ekonomike si mundësi për investim në ta nga ana e mërgimtarëve tanë.

 

 EVALUIMI

 

Kovid 19 pandemia ka shkaktuar pasoja dhe ka pasur ndikim negativ në komunikim dhe bashkëpunim me mërgatën. Për shkak masave të ndërmarra jashtë vendit, mërgimtarët nuk kishin mundësi të realizojnë aktivitetet në të gjitha lëmitë edhe atë:aktivitete folklorike letrare, sportive, arsimore, sociale etj.

Ajo ka reflektuar negativisht edhe në pjesëmarrjen në një pjesë të projekteve të parapara  të Agjencisë së Emigrcionit për vitin 2022, me këtë që pjesëmarrësit në festivalin folklorik, Kolonin Artistike, Kampin sportiv dhe mësimit të gjuhës amtare ishin kryesisht nga vendet evropiane ose vendet fqinje ng rajon.

 

Për shkak të krizës finansiare të shkaktuar nga Kovid 19, shumë mërgimtarë dhe organizatat e mërgimtarëve anuluan udhëtimet për në shtetin amë, pjesëmarrjen në programet e Agjencisë së Emigracionit.

 

Kovid 19 pandemia ka pasur ndikim edhe ndaj shërbimeve postare, kështu që për arsye të  mbylljes së Australisë të komunikimit postar ndërkombëtar, ishte e pa mundër të dërgojmë  tekste dhe matriale promovuese për nevojat e shkollave në gjuhën amtare dhe oranizatave të mërgimtarëve.

 

Në të njejtën kohë, në disa vende: Slloveni, Gjermani  dhe Suedi vendosen dogana për dërgesë të lektyrave dhe teksteve shkollore për nevojat e mësimit të gjuhës amtare, për këtë arsye shumë dërgesa ngelen pa marrë dhe u kthyen prapa.

PROPOZIM PROGRAMI

 

për aktivitetet  e Agjencisë së Emigracionit për vitin 2023

Qellimet dhe prioritetet e Agjencisë së emigracionit janë orinetuar në të vetmin

Program “Avancimi i lidhjeve me mërgimtarëtrealizuar nëpërmjet

 

 1. Zhvillimi kulturor I mërgimtarëve

 

-Shkollë Verore në gjuhën amtare në Ohër

 

-Mësimi vizuel në gjuhën amtare gjatë vitit shkollor, me qëllim të nxitjes për të mësuar gjuhën amtare nga largësia, të dedikuar për fëmijët e mërgimtarëve

 

-Ndarja e çmimit “Stojan Hristov” në kuadër të manifestimit të Mbrëjeve Strugane të Poezisë

 

-Kamp për sport dhe të rinjë në Ohër

 

-Koloni artistike

 

-Takimet poetike të mërgatës

 

-Pjesmarrje në Bilbilat e Artë

 

-Festivalin Folklorik të Mërgatës

 1. Të drejtat dhe pozita e mërgimtarëve

 

-Vizita e orgnizatave të mërgimtarëve

 

– Mbështetje e aktiviteteve në vendet ku jetojnë mërgimtarët (ekspozita, koncerte ngjarje letrare dhe takime të mërgimtarëve)

 1. Integrimi i mërgimtarëve

 

-Përgatitja e doracakut me informacione me karakter ekonomik dhe juridik

-Konferenca e mërgatës

  A PLANI PËR ZBATIM
2.1.      Arsyetimi dhe dizajnimi i Programit “AVANCIMI I LIDHJEVE ME MËRGATËN
Arsyetim: Programi AVANCIMI I LIDHJEVE ME MËRGATËN rrjedh nga:

*Prioritetet strategjike të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut që përmban Vendimi për prioritetet strategjike për vitin 2023, sjellur më 25 maj 2022,  (Gazeta zyrtare e RMV, nr. 122 nga 30.01.2022)

–          Sigurim të ritjes ekonomike të shpejtë dhe të qëndrueshme, standart më të lartë jetësor dhe jetë cilësore të qytetarëve

–          Arsim cilësor të pranueshëm për të gjithë në pajtim me kërkesat e tregut të punës

 

*Qëllimet prioritare që përmban Vendimi për prioritetet strategjike për vitin 2023, sjellur më 25 maj 2022 (G. zyrtare e RMV nr. 122 nga 30.05. 2022)

-rivitalizimi i diplomacisë ekonomike, avansimi marrdhënieve bilaterale me shtetet evropiane dhe shtetet jashtë Evropës dhe bashkëpunim me diasporën në planin ekonomik;

-avansimi i lidhjeve me diasporën, ruajtjen dhe zhvillimin e identitetit kulturor

– dhe mbështetjen e mësimit të gjuhës amtare

   2.2. NPAA  Nuk përmban obligime që burojnë nga NPAA
2.3.Prioritetet strategjike dhe qellimet e organit të administratës shtetërore:

* 1. Zhvillimi kulturor i mërgimtarëve

Në funksion të prioriteteve të lartëpërmendura zhvillohen qellimet në vijim:

– Forcimi i cilësisë së mësimit në gjuhën amtare në mërgatë

–Interesim i shtuar për mësim në gjuhën amtare në mërgatë nga ana e fëmijëve të mërgimtarëve

 

–Nxitje për Krijimi në gjuhën amtare nga ana e autorëve dhe lloj tjetër të punëtorëve kulturor

 

– Interesim i shtuar për atdheun dhe promovim i kulturës maqedonase në mërgatë

 

*2 Pozita dhe të drejtat e mërgimtarëve

 

Në funksion të prioriteve të lartëpërmendura po zhvillohen qellimet në vijim:

 

–Avancimi i lidhjeve me mërgimtarët dhe komunikim i zhvilluara përmes azhurnimit të bazë të mërgimtarëve dhe organizatave

 

-Rritja e më shumë të drejtave në shtetin amë dhe përmirësimin e pozitës së mërgimtarëve në shtet ku jetojnë dhe veprojnë

 

*3 Kushte të siguruara për të rikthyerit dhe riintegrim

 

-shtimi me informacion për mërgimtarët me gjendjen në vendin amë

 

-Motivim i shtuar për kthim dhe investim në Republikën e Maqedonisë së Veriut

2.4. Titulli i programit: AVANCIMI I LIDHJEVE ME MËRGATËN
2.5. Qëllimi i Programit:

-Nxitje dhe ndihmesë për zhvillim kombëtar, kulturor, arsimor dhe të identitetit gjuhësor të mërgimtarëve

-Rritje të interesit për kultivim të gjuhës amtare para së gjithash tek gjenerata më e re e mërgimtarëve

– Rritje të informimit për gjendjen e përditëshme në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe përfshirjen e mërgimtarëve në jetën shoqërore dhe ekonomike

-Nxitje të mërgimtarëve për investim në Republikën e Maqedonisë së Veriut

2.6. Tregues të suskesit të Programit:

-Rritet numri i mërgimtarëve të cilët individualisht ose përmes formave të organizuara mbajnë lidhje me Republikën e Maqedonisë së Veriut, i përgjigjen aktiviteteve projektuese të cilat i ofron shteti amë dhe kanë interes që fëmijët e tyre të mësojnë dhe të kultivojnë gjuhën amtare

-Artistët dhe poetët të cilët jetojnë në mërgatë krijojnë tema që kanë të bëjnë me RMV në gjuhën amtare dhe kanë interes që kulturën maqedonase ta përcjellin dhe promovojnë në vendet ku jetojnë dhe veprojnë

-Identifikohen benifitet prej marrjes së nënshtetësisë së Maqedonisë së Veriut dhe rritet interesi, përvoja nga ana e mërgatës intelektuale të ndahen dhe të transferohen në RMV me qëllim, zhvillimin e saj në të gjitha sferat.

-Bisnezmenët mërgimtarë kanë interes të investojnë në RSM dhe të ndihmojnë në zhvillimin ekonomik të shtetit, rritje të punsimeve dhe kushte më të mira për jetë të qytetarëve

2.7. Programi është : (shënoni llojin e Programit)

horizontal    X                                                                                               vertikal

NËNPROGRAMI (komponentët) e  Programit:
Nënprogrami 1: –

 Zhvillimi kulturor i mërgimtarëve

 

Treguesi i suksesit: rritet numri i fëmijëve të mërgimtarëve nga Maqedonia e Veriut të paraqitur në vitin 2022 të cilët kanë ndjekur mësimin në gjuhën amtare.

Në projektin Shkolla Verore në gjuhën amtare në Ohër, u paraqit interesimi madh dhe numri rritet çdo vit.

Mësimi në gjuhën amtare është ngritur në nivel më të lartë përshkak të furnizimit t[ vazhdueshëm të shkollave jashtë vendit me libra shkollore dhe bashkëpunimit të lartë me kuadrin mësimor. Secili fëmijë nga mërgata ka librat e tij të cilët i ka publikuar, botuar dhe shpërndarë Agjencia për emigracion

Artistët mërgimtarë krijojnë në gjuhën amtare dhe kanë interes të madh të jenë pjesë e manifestimeve kulturore përkatëse të cilët mbahen në Repubikën e Maqedonisë së Veriut. 50 libra nga autorë maqedonas pasuruan thesarin e librit të mërgimtarëve në Agjenci. Këtë vit 10 autor konkuruan në Manifestimin e Mbrëmjeve Strugane të Poezisë.

Interesimi për pjesëmarrje në manifesimet multikulturore në vendet ku jetojnë është ritur për arsye të mbështetjes me matriale promovuese që ofron Agjencia për emigracion edhe atë: flamuj, kukulla me veshje, veshje popullore, afishe me bukuritë e RMV, libra, kalendar, varëse, udhëzues dhe të ngjajshme.

Nënprogrami 2: –

Kujdesi për të drejtat dhe pozitën e mërgimtarëve

Treguesi i suksesit: përmes përdorimit të mjeteve bashkëkohore për komunikim të shpejtë përforcohen marrdhëniet me mërgimtarët dhe organizatat e mërgimtarëve, duke i falenderuar interesimit për komunikim bazën e organizatave të mërgimtarëve në Agjencinë për Emigracion e përbëjnë rreth 1000 shoqata.

Rritet interesi për pajisje me shtetësi maqedonase si dhe bashkëpunimi me institucionet tjera (MPJ, MPB) në lidhje me lehtësimin dhe thjeshtësimin e procedurave për fitimin e të njejtës.

Me vizitat në vendet e jashtme, janë evindetuar problemet dhe nevojat e mërgimtarëve që i kanë në vendin amë dhe vendet pranuese me çka rritet besimi dhe përforcohet bashkëpunimi me mërgatën.

Përmes ndjekjes së politikave të shtetve pranuese ndaj emigracionit dhe lobimit për trajtim më të mirë, mërgimtarët gëzojnë më shumë të drejta në të gjitha segmentet në shoqërinë në të cilën ata jetojnë dhe veprojnë, posaçërisht kur ka të bëjë me shtet e rajonit në parim të resciprocitetit

Nënprogrami 3:

Integerimi i mërgimtarëve

Treguesi i suksesit:

Informimi i mërgimtarëve për gjendjen e jetës politike, ekonomike dhe të përgjithshme në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe kushtet të siguruara për riintegrim të të riatdhesuarve

Klimë biznesi e siguruar për investitorë, mërgimtarë të cilët kanë interes të investojnë në biznese në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Në bashkëpunim me Komunat përmes platformave të ndryshme janë prezantuar kapacitetet ekonomike dhe mundësitë për investim

 

 

                                                    B: Plani për zbatim të Programit

  

Nënprogrami 1: Zhvillimi kulturor i mërgimtarëve

 

Aktivitet 1.

Shkolla verore në gjuhën amtare

Përgjegjësit Të konsulltuar Korniza kohore prej vitit 2023 -2027 Resurset e nevojshme
Fillimi

(muaji/viti)

Fundi

(muaji/viti)

njerëzore Financiare

MKD

 

-Angazhimi i 2 mësimdhënsve për mbajtjen e mësimit në gjuhën maqedone dhe 1 për mësimdhënës për gjuhën shqipe

-Akomodimi në 45 banesa  (37 nxënës dhe 8 moshuar)

-Transporti i mësimdhënësve, shoqëruesve dhe organizatorëve (Shkup- Ohër-Shkup)

-Organizimin e aktiviteteve zbavitëse

-Matrialet e shtypra (dosje, maica, stilolapsa, diploma, matriale promovuese)

-Tekste ndihmëse dhe lektyra

Agjencia e emigracionit Shkurt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-24

/Korrik

 

 

 

 

 

10 Gjuhë maqedone/

Gjuhë shqipe

 

30.000,00

 

500.000,00

 

20.000,00

30.000.00

20.000.00

 

100.000,00

 

 

60,000,00

Gjithësejt për aktivitetin  1/2023      760.000,00

 

 

Aktiviteti 2.

Mësim gjuhës amtare në largësi

Përgjegjës Të konsultuar Korniza kohore prej vitit 2023 -2027 Resurset e nevojshme
Fillimi

(muaji/viti)

Fundi

(muaji/viti)

njerëzore Financiare

MKD

Për fëmijët dhe të moshuarit

1-mësimdhënës në gjuhën maqedonase/ 6+2 orë/8 muaj

1-mësimdhënës në gjuhën shqipe /2+1 në javë/8 muaj

 

 

AE Qendra për gjuhët e huaja Shkurt Dhjetor

 

 

  5  

 

250.000.00

 

 

Gjithsejt për aktivitetin 2/2023 250.000,00

 

 

Aktivitet 3.

–  ÇmimiStojan HristovManifestimiMbrëmjet Strugane të poezisë

Përgjegjës Të konsultuar Korniza kohore prej

2023 -2027

Resurset e nevojshme
Fillimi

(muaji/viti)

Fundi

(muaji/viti)

njerëzore financiare

MKD

 

-Honorare për Komisionin për zgjedhjen e librit me poezi të autorit mërgimtar, fitues të çmimit,

– Çmimi ,,Stojan Hristov”

-Harxhime të transportit për përfaqësuesit dhe promovimi i çmimit të librit të poezisë

 

 

 

 

Agjencia për emigracion Mbrëmjet strugane të poezisë Mars Gusht 5 15 000.00

 

35.000, 00

 

10.000.00

Gjithsejt për aktivitetin 3/2023 60.000.00

 

Aktiviteti 4.

Koloni artistike

Përgjegjës Të konsultuar Korniza kohore prej vitit

2023 -2027

Resurset njerëzore
Fillimi

2022

(muaji/viti)

Fundi

2022

(muaji/viti)

njerëzore Financiare

MKD

 

Akomodimi i 10 piktorëve të artit figurativ

Harxhime të transportit

Matrialet e nevojshme artistike

Katalog i veprave artistike

Agjencia e emigracionit Shkurt Tetorë

 

  5  

 

160. 000,00

20.000.00

60.000.00

30.000.00

 

 

Gjithsejt për aktitvitetin 4/2023       270.000,00

 

Aktiviteti 5

Kampi i sportit dhe shoqërim

Përgjegjës Të konsultuar Fillimi

2023

(muaji/viti)

Fundi

2027

(muaji/viti)

njerëzore financiare

MKD

 

 

-akomodimi i 45 personave (37 nxënës dhe 8 moshuar

 

-angazhimi i koordinatorit dhe trejnerët

 

-furnizime me pajisje (topa dhe medalje)

-transporti i shoqëruesve dhe eskurzion të shkrutra

-mbështetje teknike për aktivitete kulturore dhe zbavitëse

 

 

AE

 

Shkurt

 

 

 

 

 

 

 

 

Gusht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

500.000,00

30.000.00

 

20.000,00

10.000, 00

10. 000,00

40.000,00

20.000,00

Gjithsejt për aktivitetin 5/2023 630.000,00

 

Aktiviteti 6

Pjesëmarrja në Bilbilat e Artë

Përgjegjës Të konsultuar Fillimi

(muaji/viti)

Fundi

(muaji/viti)

njerëzore financiare

MKD

 

 

-inçizimi i këngës

-akomodimi i 5 fëmijëve në shoqërim me prindërit, në hotel me pasion të plotë/2 netë

AE

 

Bilbilat e Artë Mars

 

 

 

 

 

 

 

Gusht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

110.000,00

60.000,00

 

 

 

 

            

Gjithsejt për aktivitetin 6 1700.000,00

 

Aktiviteti 7

1.Takimet poetike

Përgjegjës Të konsultuar Fillimi

(muaji/viti)

Fundi

(muaji/viti)

njerëzore financiare

MKD

 

-Akomodimi i 11 poetëve, 3 netë

-Huazimi i hapësirës në Klubin e deputeteve dhe koktej për 2 ditë

Mbështetje teknike dhe zërimi

AE Shkurt

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetorë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

130.000,00

 

50.000,00

30.000,00

Gjthsejt për aktivitetin 7/20223 210.000,00

                                                                                                             

Aktivitet 8

Festivali folklorik të mërgatës

    Fillimi 2023

(muaji/viti)

Fundi

2027

(muaji/viti)

njerëzore financiare

MKD

 

 

-Akomodimi në hotel i 100 valltarëve, 4 netë

-sigurimi në 2 ngjarje në Ohër

Pajisja skenike dhe bina

-Realizimi i 2 dy eskurzioneve në Shën. Naum dhe Vevçan

Mbështetje teknike

AE

 

Shkurt

 

 

 

 

 

 

 

Tetorë

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000.000,00

200.000,00

200.000,00

200.00,00

Gjithsejt për aktivitetin 8/2023         1.600.000,00

 

Nënprogrami 2 Pozitat dhe të drejtat e mërgimtarëve

Aktiviteti 1

Vizita e organizatave të mërgimtarëve në vendet ku jetojnë mërgimtarët

-akomodimi

-biletat për airoplan

-harxhimet tjera/parking, taksi, vetura me qira

-mëditjet

    Fillimi

2023

(muaji/viti)

Fundi

2027

(muaji/viti)

njerëzore financiare

MKD

 

 

 

AE

 

Shkurt.

 

 

 

 

 

 

Dhjetor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

300.000,00

300.000,00

100.000,00

300.000,00

Gjithsejt për aktivitetin 1/2023       1.000.000,00

 

Aktiviteti 2

Mbështetja e ngjarjeve të mërgimtarëve

Përgjegjës Të konsultuar Fillimi

(muaji/viti)

Fundi

(muaji/viti)

njerëzore financiare

MKD

 

 

AE

 

Shkurt

 

 

 

 

 

 

 

Dhjetor

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

100.000,00

200.000,00

Gjthsejt për aktivitetin 2/2023 300.000,00

                                                                                     

Nënprogrami 3: Integrimi i mërgimtarëve

 

Aktiviteti 1

Përgatitje e doracakut me informacione për e -doganat dhe procedurat doganore për eksport\import për bashkësinë e biznesit.

Përgjegjës Të konsultuar Fillimi

(muaji/viti)

Fundi

(muaji/viti)

njerëzor financiare

MKD

 

 

Mbështetja teknike dhe marketingu

Broshura

AE Janar Nëntor   7  

 

50.000,00

Gjithsejt për aktivitetin 1/2023 50.000,00

 

Aktiviteti  2

Konferenca e mërgatës

    Fillimi

2023

(muaji/viti)

Fundi

2027

(muaji/viti)

njerëzorre financiare

MKD

 

-Fjetja për 30 perosna/3 netë

-Huazimi i dy sallave dhe koktej për 2 ditë

-Mbështetja teknike/zërimi dhe fotografimi

AE  

 

 

Janar

 

Tetorë   7

 

 

 

 

250.000,00

100.000,00

60.000,00

 

Gjithësejt për aktivitetin 2/2023            410.000,00

 

Ndjekjen, vlerësimin dhe njoftimin për zbatimin e palnit strategjik dhe Planit vjetor për punë

Plani strategjik dhe Plani vjetor për punë paraqet dokumente të cilët duhet të për përdoren gjatë punës së përditshme në Agjencinë për Emigracion.

Ndjekjen, vlerësimin dhe informimin me aktivitetet të cilët do të zbatohen në bashkëpunim dhe koordinim me Sektorin për çështje juridike dhe ekonomike dhe njësisë finansiare për administrimin me resurset njerëzore, për koordinatorin për mundësite e barabarta të femrave dhe meshkujve, gjini të barabartë dhe antidiskriminim. Ndjekjen me kontinuitet paraqet mënyrën palnit të cilët e zbatojnë të punësuarit, por edhe udhëheqësia dhe drejtori të kenë ndjekje të perhershme në përparimin e zbatimit të planit dhe realizimit të qëllimeve dhe aktiviteteve sipas Programeve të përcaktuar në Planin Strategjik 2023-2027.

Gjithashtu mundet në kohë të reagohet në qoftë se paraqiten problemet e vogla gjatë zbatimit të cilët zgjidhen ose përsëri problemet më të mëdha të cilat i shkaktojnë ndryshimet ose përshtatjen e planit strategjik dhe Planit vjetor për punë.

Raportet e rregullta periodike nga ndjekja do të përgatitin në bazë të kuartalit. Nga ana e personave përgjegjës për zbatimin konkret të programit, përkatësisht nënprogramit.

Gjatë azhurnimit vjetor të planit do të merren parasysh të gjitha raportet për të gjitha programet e parapara në planin strategjik dhe do të bëhet në bazë të nxitjes për planifikuar për tre vite të ardhshme plani strategjik të cilët në tërësi duhet të harmonizohet me prioritetet e Qeverisë të përmbajtur në Vendimin për përcaktimin e prioriteteve strategjike të Qeverisë

3 . NDIKIMI NDAJ RESURSEVE NJERËZORE

PROGRAMI: avancimi i lidhjeve me mërgimtarët Rezime e nvojës të punsimeve të reja

1 Bashkëpuntorë i ri

1 Bashkëpuntorë

1 Këshilltarë

1 udhëheqës i njësisë

Rezime e nevojës nga shpërndarja e punonjësve

1 avansimi në udhëheqës të njësisë për çështje ekonomike

Rezime e nevojës nga trajnimet

Nevoja për të gjitha trajnimet  gjenerike bazike

                                                                           

 1. PARIMI I PËRFAQËSIMIT TË DREJTË
Ndikim i pritur  2021 Ndikim i pritur 2022 Ndikim i  pritur 2023
Procedura për punësim do të zbatohet sipas Planit vjetor dhe Balansuesit me të gjitha shpërndarjet e mundshme të

personave të ri të përfaqësimit të drejtë të bashkësive të cilët nuk janë shumicë në RMV.

Procedura për punësim do të zbatohet sipas Planit vjetor dhe Balansuesit me të gjitha shpërndarjet e mundshme të personave të ri të përfaqësimit të drejtë të bashkësive të cilët nuk janë shumicë në RMV. Procedura për punësim do të zbatohet sipas Planit vjetor dhe Balansuesit me gjitha shpërndarjet e mundshme të personave të ri të përfaqësimi të drejtë të bashkësive të cilët nuk janë shumicë në RMV.

 

 

 

Vendi i punës

Maqedonas Maqedonas Maqedonas Maqedonas Maqedonas Maqedonas
Lartë I lartë mesme fillore GJITHSEJT      Gjithsejt
Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra
Emëruar 1 / / / / / / / 1 0 1
Udhëheqës 5 / / / / / / 0 5 5
Joudhëheqës 2 5 / / / 1 / / 2 3 5
Gjithsejt 3 10 0 0 0 0 0 0 0 9 11

 

 

Vendi i punës

Shqiptarë Shqiptarë Shqiptarë Shqiptarë Shqiptarë Shqiptarë
Lartë E lartë mesme fillore GJITHSEJT  
Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra
Emëruar 1 / / / / / / / 1 0 1
Udhëheqës / / / / / / / / 0 0 0
Joudhëheqës 1 2 1 / / / 2 2 4
Gjithsejt 2 2 0 0 1 0 0 0 3 3 5

 

 

Vendi i punës

Turq Turq Turq Turq Turq Turq
Lartë I lartë Mesme Fillore GJITHSEJT      Gjithsejt
Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra
Emëruar 0 0 0
Udhëheqës 0 0 0
Joudhëheqës 0 0 0
Gjithsejt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Vendi i punës

Romë Romë Romë Romë Romë Romë
Lartë I lartë mesme Fillore GJITHSEJT      Gjithsejt
Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra
Emëruar 0 0 0
Udhëheqës 0 0 0
Joudhëheqës 0 0 0
Gjithsejt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Vendi i punës

Serbë Serbë Serbë Serbë Serbë Serbë
Lartë I lartë mesme Filllore GJITHSEJT      Gjithsejt
Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra
Emëruar 0 0 0
Udhëheqës 0 0 0
Joudhëheqës 0 0 0
Gjithsejt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Vendi i punës

Vllehë Vllehë Vllehë Vllehë Vllehë Vllehë
Lartë I lartë Mesme Fillore GJITHSEJT     Gjithsejt
Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra
Emëruar / / / / / / / / / / 0
Udhëheqës / / / / / / / / / / 0
 Joudhëheqës / / / / / / / / / / 0
Вкупно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Vendi i punës

Boshnjakë Boshnjakë Boshnjakë Boshnjakë Boshnjakë Boshnjakë
Lartë I lartë Mesme Filllore GJITHSEJT      Gjithsejt
Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra
Emëruar 0 0 0
Udhëheqës 0 0 0
Joudhëheqës 0 0 0
Gjithsejt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Vendi i punës Tjerë Tjerë Tjerë Tjerë  Tjerë Tjerë
Lartë I lartë Mesme Fillore GJITHSEJT  Gjithsejt
Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra
Emëruar 0 0 0
Udhëheqës 0 0 0
 Joudhëheqës 1 1 1 0 1
Gjithsejt 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Ndikimi i pritur 2023

 1. PARIMI I MUNDËSISË SË BARABARTË TË MESHKUJVE DHE FEMRAVE
Ndikim i pritur 2021 Ndikim i pritur 2022 Ndikimi i pritur 2023
Në pajtim me ligjin për mundësi të barabartë të femrave dhe meshkujve rregullohen çështjet me interes për mundësi të barabartë nga lëmia e mbrojtjes shëndetësore, sigurimit shëndetësor, marrëdhënieve të punës, arsimimit dhe përsosjes profesionale etj.

Qëllimi i këtij ligji është vendosja e parimit dhe zbatimit të mundësisë së barabartë të femrave dhe meshkujve në sferën politike,

ekonomike, sociale,

arsimore, kulturore,

shëndetësore, qytetare dhe lëmi të tjera të jetës shoqërore.

Të punësuarit nga AUV kanë kryer trajnimin për barazi gjinore, shkallën fillestare dhe të avancuar.

 

 

Vendi i punës

   
Lartë I lartë Mesme Fillore GJITHSEJT      Gjithsejt
Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra
Emëruar 2 2 0 2
Udhëheqës 5 0 5 5
Joudhëheqës 4 7 2 1 4 7 11
Gjithsejt 6 12 0 0 2 1 0 0 6 12 18

 

 1. ZHVILLIMI I FUNKSIONEVE TË PËRBASHKËTA

Zhvillimi politik dhe planifikimi strategjik

 

2023 masa të planifikuara

Në funksion të krijimit të politikave përkatësisht akteve dhe materialeve nga kompetencat e Agjencisë së emigracionit është institucianalizuar:

Sektori për çështje juridike dhe të përgjithshme në kuadër të të clit veprojnë dy njësi organizative, ajo për çështje juridike dhe ekonomike me: një udhëheqës të sektorit, një këshilltar, një referent të pavarur, një bashkëpuntorë të ri.

Në funksion të krijimit të politikave gjejgësisht të akteve dhe materialeve nga kompetencat e Agjencisë së emigracionit është institucionalizuar edhe Sektori për mirëmbatjen dhe avancimin e lidhjeve me mërgatën në kuadër të të cilit vepron njësia organizative për zhvillim kulturor me një udhëheqës njësisë, një këshilltar, një bashkëpuntorë të ri dhe një referent të ri;

 

Njësia për informim dhe komunikim me një udhëheqës të njësisë, një këshiltar, një bashkëpuntor dhe një referent të pavarur;

Njësia për marrëdhënie me publikun me një bashkëpuntor dhe një bashkëputor të ri;

Të dy sektorët bashkëveprojnë dhe janë të ndërlidhur

2024 masa të planifikuara

 

2024-2027 masa të planifikuara

 

Planifikimi strategjik/ përgatitja e Buxhetit

Realizohet në kuadër të njësisë për çështje financiare përmes zbatimit të furnizimeve publike, realizimit buxhetit në pajtim me planin financiar, ndjekjen dhe kontrollin e harxhimeve huazuese të mjetëve.

Ka nevojë të ekipimit të kuadrit të njësisë së re organizative, Njësisë për promovim dhe marrëdhënie me publikun, si dhe ekipimin e Njësisë për çështje financiare, si plotësimin e vendit të punës ,,Udhëheqës të Njësisë për çështje juridike dhe të përgjithshme në njësinë për çështje juridike dhe të përgjithshme, që të përmirësohet funksionimi i Njësisë, i cili për një kohë të gjatë është pa zyrtar udhëheqës administrativ për menaxhim, organizim dhe kordinim të punës në njësi,

Nevojitet edhe trajnimi i të punësuarëve në funksion të kryerjes dhe administrimit me buxhetin dhe trajnimi për administrimin e sistemit elektronik për furnizime publike.

Administrimi me resurse njerëzore

Përgatit Plan strategjik për zbatimin e trajnimeve gjenerike dhe të specializuara

* Zbatim të trajnimit të punonjësve

“Raport për trajnime të realizuara

“Vlerësim të nënpunësve administrativ

*Përgatit raport për vlerësimin e realizuar

Drejtor

Sllobodan Bliznakovski