Programi i punës së Agjencisë së Мërgatës për vitin 2023

0
452

PROGRAMI I PUNËS SË AGJENCISË SË  МËRGATËS PËR VITIN 2023

Prioritetet dhe qëllimet e Agjencisë për Emigracion janë të përqendruara në Progamin unik “Avancimi i lidhjeve me mërgatën” të realizuar përmes 3 nënprogrameve:

 • Zhvillim kulturor
 • Të drejtat dhe pozita
 • Integrimi i mërgimtarëve

Zhvillimi kulturor i mërgimtarëve

– Shkolla verore në gjuhën amtare në Ohër

-Mësimi virtual i gjuhës amtare gjatë vitit shkollor, me qëllim të nxitjes për mësimin e gjuhës amtare në largësi, dedikuar fëmijëve të mërgimtarëve

– Ndarja e çmimit “Stojan Hristov” në kuadër të manifestimit Mbrëmjet strugane të poezisë

-Kampi për sport dhe të rinj në Ohër

-Koloni artistike në Krushevë

-Takimet poetike të mërgimtarëve

-Pjesëmarrja në Bilibili i Artë/Festivali i fëmijëve

– Festivali Folklorik i Mërgimtarëve

  Pozita dhe të drejtat

-Vizita e organizatave të mërgimtarëve

-Mbështetje e aktivteteve në mjediset ku jetojnë mërgimtarët (ekspozita, koncerte, pjesëmarrje letrare dhe takime me mërgimtarët)

 Integrimi i mërgimtarëve në jetën shoqërore të Republikës së Maqedonisë së Veriut

-Përgatitjen e doracakut me informacione të karakterit ekonomik dhe juridik

-Konferenca e mërgimtarëve

-Programi AVANCIMI I LIDHJEVE ME MËRGATËN rrjedh nga

*Prioritetet strategjike të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut të shënuara në Vendimin për prioritetet strategjike për vitin 2022 të miratuar në mbledhjen e gjashtëdhjetë e shtatë të Qeverisë, të mbajtur më 27 prill 2021.

-Sigurimi i rritjes së shpejtë dhe të qëndrueshme ekonomike, standard më të lartë jetësor dhe jetë cilësore të qytetarëve

-Arsim cilësor dhe i pranueshëm për të gjithë në pajtim me kërkesat e tregut të punës, zhvillimit dhe avancimit të kulturës dhe sportit

*Qellimet prioritare të përfshirë  në Vendimin e prioriteteve strategjike për vitin 2022, të miratuar në mbledhjen e gjashtëdhjetë e shtatë të Qeverisë, të mbajtur më 27 prill 2021.

-Angazhimi i vazhdueshëm me diasporën, mbajtja e takimeve duke shrytëzuar mjetet për komunikim elektronik dhe biseda me karakter informativ përmes të cilëve do të jenë të njoftuar rregullisht për aktivtetet dhe planet tona për zhvillim ekonomik

-Avancimi, promovimi dhe mbrojtja e krijimtarisë, trashigimisë kulturore, identitetit dhe veprimtarisë kulturore në nivel europian.

-Stimulimi i potencialit artistik dhe kreativ të të gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, pavarësisht nga përkatësia etnike, fetare, ideologjike, politike, sociale, gjinore dhe mosha.

Nga nënprogrami Zhvillimi kulturor i mërgimtarëve me qëllim të nxitjes dhe ndihmës për ruajtjen e identitetit kombëtar, kulturor, arsimor dhe gjuhësor të mërgimtarëve, para së gjithash për gjeneratat më të reja të mërgimtarëve nga Maqedonia e Veriut në vitin 2022 janë paraparë projekt aktivitete si në vijim:

 • Shkolla Verore në gjuhën amtare në Ohër
 • Mësimi virtual i gjuhës amtare gjatë vitit shkollor, me qëllim të nxitjes së mësimit të gjuhës amtare në largësi, dedikuar fëmijëve të mërgimtarëve
 • Ndarja e çmimit “Stojan Hristov” në kuadër të manifestimit Mbrëmjet strugane të poezisë
 • Kampi për sport dhe të rinjë në Strugë
 • Koloni artistike
 • Festivali Folklorik i Mërgimtarëve

drejtat dhe pozita

Në komunikim të vazhdueshëm me mërgimtarët si dhe me ndjekjen e aktiviteteve të tyre, Agjencia për Emigracion nëpërmjet bashkëpunimit me institucione të ngjajshme në kuadër të kompetencave, kujdeset për përmirësimin e gjendjes së mërgimtarëve, të drejtat në vendet ku punojnë dhe veprojnë, zgjidhjen e problemeve dhe nevojave nëpërmjet mbajtjes së konferencave dhe takimeve me përfaqësuesit e organizatave të mërgimtarëve dhe hapjen e çështjeve për lehtësimin e procedurave për nxjerrjen e dokumenteve personale dhe nevojave tjera. Në këtë drejtim janë paraparë aktivitetet si në vijim:

 1. Mbështetja e aktiviteteve në mjediset ku jetojnë mërgimtarët (ekspozita, koncerte, ngjarje letrare dhe takime me mërgimtarët)
 2. Mbështetja e ngjarjeve të mërgimtarëve me karakter të ndryshëm në vendin tonë
 3. Konferenca vjetore virtuale me mërgimtarët

Integrimi i mërgimtarëve nga Maqedonia në jetën shoqërore të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Me qëllim të marrjes së informacioneve më të sakta, Agjencia për Emigracion në bashkëpunim me organe të tjera shtetërore dhe lokale gjatë vitit 2022 do të grumubllojë të dhëna për kushtet dhe mundësitë për investime dhe informacione për bizneset e mërgimtarëve me tendencë për transferimin e tyre në Republikën e Maqedonisë së Veriut, që do të kontribuojë në hapjen e vendeve të reja të punës dhe zhvillimit ekonomik. Me qëllim të integrimit të mërgimtarëve nga Maqedonia e Veriut në jetën shoqërore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, avansimit të lidhjeve me organizatat e mërgimtarëve dhe inkuadrimit të mërgimtarëve në jetën publike, ekonomike dhe kulturore në vend janë paraparë aktivitet si në vijim:

 1. Konferencë vjetore e mërgimtarëve me panel diskutime të ndryshme

 Nënprogrami 1: Zhvillimi kulturor i mërgimtarëve

Aktiviteti 1.

Shkolla verore në gjuhën amtare

Përgjegjës Të konsulltuar 2022-2026 Resurset e nevojshme
Fillimi

(muaji/viti)

Fundi

(muaji/viti)

njerëzore Finansiare

MKD

-Angazhimi i 2 mësimdhënsve për mbajtjen e mësimit në gjuhën maqedonase dhe shqipe

-Akomodimi i 45 personave (37 nxënës dhe 8 të moshuar)

-Transporti i mësimdhënsve, shoqëruesve dhe organizatorëve (Shkup-Ohër-Shkup)

-Transporti i nxënësve gjatë vizitës së përmendorëve kulturore-historike në Ohër

-Organizimi i aktiviteteve zbavitëse (3 ngjarje, karaoke shou, shfaqje teatrale, puntori edukative) mbështetje tek. dhe mark.

-Botimi i materialeve (fletëpalosjet, fletore, stilolapsa, diploma, materiale promovuese)

АE Shkurt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-24

/korrik

 

 

 

 

10 Gjuhë maqedonase/

Gjuhë shqipe

 

30.000,00

410.000,00

 

20.000,00

20 000,00

 

 

120.000,00

 

100.000,00

Gjithsejt për aktivitetin 1/2022   700.000,00
 

 

 

 
 
 

Aktiviteti 2.

Mësimi i gjuhës amtare në largësi

Përgjegjës Të konsultuar  

Korniza kohore

2022-2026

 

Resurset e nevojshme

Fillimi

(muaji/viti)

Fundi

(muaji/viti)

njerëzore Finansiare

MKD

 

2-mësimdhënës

1-mësimdhënës në gjuhën maqedonase

1-mësimdhënës në gjuhën shqipe

АE Byroja për zhvillim të arsimit јanar dhjetor

 

 

 

  5  

130.000,00

Gjithsejt për aktivitetin 2/2022 130.000,00
Aktiviteti 3.

-Çmimi Stojan Hristov Manifestimi-Mbrëmjet strugane të poezisë

Përgjegjës Të konsultuar 2022-2026 Resurset e nevojshme
Fillimi

2022

(muaji/viti)

Fundi

2022

(muaji/viti))

njerëzore Finansiare

MKD

 -Honorar për Komisionin për përzgjedhjen e librit me poezi nga autori mërgimtar,

– Çmimi “Stojan Hristov”

-Harxhimet për udhëtim të përfaqësuesit dhe promovimin e librit të shpërblyer me poezi

АE Mbrëmjet strugane të poezisë Mars Gusht

 

 

 

  5  

15 000,00

35.000,00

10.000,00

Gjithsejt për aktivitetin 3/2022       60.000,00

 

Aktiviteti 4

Kolonia artistike

Përgjegjës Të konsulltuar 2022

Fillimi

2022

(muaji/viti)

   2026

Fundi

2022

(muaji/viti)

 

njerëzore

Resurset e nevojshme

finansiare

MKD

 

 

Akomodim për 10 artistë figurativ

Harxhime për transport

Matriale të nevojshme figurative

Katalog i veprave artistike

АE Shkurt

 

 

 

 

 

 

 

Tetor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

150.000,00

30.000,00

70.000,00

50.000,00

Gjithsejt për aktivitetin 4/2022 300.000,00

 

Aktiviteti 5

Kampi i sportit dhe shoqërimit

Përgjegjës Të konsultuar 2022

Fillimi

2022

(muaji/viti)

2026

Fundi

2022

(muaji/viti)

 

Njërëzore

Resurset e nevojshme financiare

MKD

 

 

–  akomodimi i 45 personave 37 nxënës dhe 8 të moshuar

–  angazhimi i kordinatorit dhe trajnerëve

–  furnizimi me pаjisje (topa, medalje)

–  transporti i shoqëruesve dhe eskurzionet e shkurta

–  mbështetje teknike për aktivitetet zbavitëse dhe kulturore

AE Shkurt

 

 

 

 

 

 

Gusht

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

410.000,00

 

 

60.000,00

30.000,00

60.000,00

 

 

 

Gjithsejt për aktivitetin 5/2022   560.000,00

 

Aktiviteti 6

Festivali folklorik i mërgimtarëve

Përgjegjës Të konsultuar 2022

Fillimi

2022

(muaji/viti)

   2026

Fundi

2022

(muaji/viti))

 

Njerëzore

Resurset e nevojshme financiare

MKD

 

 

AE Shkurt

 

 

 

 

 

Gusht

 

 

 

 

5

 

 

 

Gjithsejt për aktivitetin 6/2022 1.600,000,00

 

Treguesi i suksesit: rritet numri i paraqitjes së nxënsësve të mergimtarëve nga Maqedonia e Veriut në vitin 2021, që ndoqën mësimin e gjuhës amtare.

Në projektin e Shkollës Verore të gjuhës amtare në Ohër, morën pjesë 60 nxënës nga mërgata edhe numri për çdo vit rrittet.

Mesimi i gjuhës amtare është ngritur në një nivel më të lartë për shkak të furnizimit të vazhdueshëm të shkollëve jashte vendit me tekste shkollore dhe bashkëpunim i lartë me kuadrin mësimor. Çdo fëmijë në mërgatë ka tekstet personale që i publikoi, botoi dhe i distribuoi Agjencia për Emigracion. Në mësimin online paraqiten 7 nxënës nga disa vende të botës dhe interesimi për vitin e ardhshëm është më i madh.

Artistët mërgimtarë krijojnë në gjuhën amtare dhe kanë interes të madh të jenë pjesë e manifestimeve kulturore që mbahen në Republikën e Maqedonisë së Veriut. 50 libra të autorëve maqedonas e kanë pasuruar thesarin e librave të mërgatës në Agjenci. Këtë vit 7 autor me 8 libra konkurojnë në Manifestimin e Mbrëmjeve strugane të poezisë.

Interesimi për pjesëmarrje në manifestimin multikulturor në vendet ku jetojnë është rritur për shkak të mbështetjes me materiale promovuese që ofron Agjencia për emigracion edhe atë: flamuj, kukulla me veshje, veshje kombëtare, afishe nga bukuritë e RVM-së, libra, kalendarë, varëse, udhërrëfyes dhe të ngjajshme.

Nënprogrami 2 Të drejtat dhe pozita e mërgimtarëve

Aktiviteti 1

Vizita e organizatave të mërgimtarëve në vendet ku jetojnë mërgimtarët.

Përgjegjës Të konsultuar 2022

Fillimi

2022

(muaji/viti)

   2026

Fundi

2022

(muaji/viti)

 

Njerëzore

Resurset e nevojshme financiare

MKD

–    Harxhimet për udhëtim

–    Akomodimi

–    Biletat e aeroplanit

–    Harxhime të tjera

AE

 

Shkurt

 

 

 

Dhjetor

 

5

 

 

500.000,00

Gjithsejt për aktivitetin 1/2022   500.000,00

 

Aktiviteti 2

Mbështetja e ngjarjeve të mërgimtarëve

Përgjegjës Të konsultuar 2022

Fillimi

2022

(muaji/viti)

   2026

Fundi

2022

(muaji/viti)

 

Njerëzore

Resurset e nevojshme financiare

MKD

 

–  -Mbëshetetje të ngjarëve kulturore

–  -Materiale promovuese

AE Shkurt

 

 

 

 

 

Dhjetor

 

 

 

 

5

 

 

100.000,00

200.000,00

Gjithsejt për aktivitetin 2/2022 300.000,00  

 

Treguesi i suksesit: përmes shfrytëzimit të mjeteve bashkëkohore për komunikim të shpejtë përforëcohen raportet me mërgimtarët dhe organizatat e mërgimtarëve, duke falenderuar interesimin për komunikim baza e organizatave të mërgimtarëve në Agjencinë për emigracion është 1000 organizata të regjistruara.

Interesimi për marrjen e shtetësisë maqedonase është rritur, si dhe bashkëpunimi me institucionet tjera (MPJ, MPB) në raport me lëhtësimin dhe procedurat falas për marrjen e të njëjtës.

Me vizitat në vendet e jashtme, evidentohen problemet dhe nevojat e mërgimtarëve të cilët i kanë në vendet amë dhe shtetet pranuese me çka është rritur besimi dhe përforcimi i bashkëpunimit me mërgatën.

Përmes ndjekjes së politikave të shteteve pranuese ndaj emigracionit dhe lobimin për trajtimin më të mirë të tyre, mërgimtarët gëzojnë më shumë të drejta në të gjithë segmentet e shoqërisë ku jetojnë dhe punojnë, në veçanti kur bëhet fjalë për shtetet nga regjioni sipas parimit të reciprocitetit.

 Nënprogram 3: Riintegrimi i mërgimtarëve

 

Aktiviteti 1

Konferenca vjetore e mërgimtarëve

Përgjegjës Të konsultuar 2022

Fillimi

2022

(muaji/viti)

   2026

Fundi

2022

(muaji/viti)

 

Njerëzore

Resurset e nevojshme financiare

MKD

 

 

AE Janar Gusht   7  

 

Gjithsejt për aktivitetin 1/2022 950. 000,00

 

Treguesi i suksesit: Informimi i mërgimtarëve për gjendjen politike, ekonomike dhe të përgjithshme në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe sigurimi i kushteve për reintegrimin e mërgimtarëve.

Sigurimi i biznes klimës për investitorët, mërgimtarët të cilët kanë interes të investojnë në biznese në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Në bashkëpunim me Komunat përmes platformave të ndryshmeme janë prezantuar kapacitet ekonomike dhe mundesitë për investim.