Informatat me karakter publike

0
286

 

Kërkesën mund ta dorëzoni te personi zyrtar për ndërmjetësim në realizimin e të drejtës së qasjes së lirë deri te infomacione me karakter publik: në zyrën, e-mailin, telefon, adresën e Agjencisë së Mërgatës

 

Në Agjencinë e Mërgatës janë emëruar këto nëpunsa administrative për dhënien e informacione me karakter publik:

Dora Angellova dora@minisel.gov.mk 3118 633

Mirvete Limani  mirvete@minisel.gov.mk  02 3 188 633

Të dhënat për organin:

Agjencia për Emigracion

  1. Maqedonia nr. 19, 1000

Shkup

Tel: 389 2 3118 633

e-mail: info@minisel.gov.mk

web: www.minisel.gov.mk

BUXHETI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT PËR VITIN  2021 

BUXHETI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT PËR VITIN  2022 (419 faqe)

BUXHETI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT PËR VITIN   2023 (415 faqe)

Plani vjetor për furnizime publike