Ku mund t’i paraqitni parregullësitë

0
165

Të nderuar mërgimtarë!

Me shkresën e Agjencisë për Emigracion të drejtur Ministrisë së Punëve të Brendshme, pas reagimeve nga ana e mërgimtarëve, për sjelljen jo korrekte dhe jo të denjë profesionale të nëpunësve të cilët punojnë në sportelet e institucioneve dhe në vedkalimet kufitare, me këtë rast,  Ministria e Punëve të Brendshme na kanë njoftuar se Byroja për Sigurim Publike dhe Njësia për Çështjet Kufitare dhe Migirmet në vazhdimësi po ndërrmarin  masa dhe aktivitete për zbulimin dhe pengimin e keqëpërdorimeve dhe veprimeve korruptive nga ana e nëpunësve policor. Gjithashtu në kontitunitet organizohen trajnime në lidhje me programin e Antikorrupcionit të Ministrisë së Punëve të Brendshëm.

Në të njejtën kohë nga ana Ministrisë së Punëve të Brendshme apelojnë në qoftë se keni çfardo lloj keqëpërdorime ose sjellje jo profesionale nga ana e nëpunësve policor le të paraqiteni në një afat sa më të shkrutër në formë elektronike:prijavi_i_poplaki@moi.gov.mk në numrat e telefonit kujdestar ose në stacionet më të afërt policore me qellim të ndërmarrjes së masave përkatëse.

Në kuadër të kompetencave për kujdesin e të drejtave dhe pozitave të mërgimtarëve, Agjencia për Emigracion në vazhdimësi i përcjellë të gjitha nevojat dhe problemet e mërgimtarëve në institucionet gjegjëse me qëlllim të njoftimit të tyre dhe për gjetjen e  zgjidhjes.

Drejtor,

Sllobodan Blliznakovski