МКД „Свети Кирил и Методиј“ од Пула учествуваше на Фестивалот на различностите на јазиците и говорите во Истра

0
201

Фестивал на разновидност на јазикот и говорот во Истра – сличности и разлики со македонскиот 30.09.